SERWIS KANDYDATA

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dla kandydatów
do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).
Link: Rozporządzenie MEN

§11bab Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
Link:Rozporządzenie MEN

Zarządzenie Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023.
Link:Zarządzenie Nr 4/2022
Terminarz rekrutacji:Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022.
Link: Zarządzenie Nr 7/2022 
Link: Załącznik 1
Link: Załącznik 2
Link: Załącznik 3
Link: Załącznik 3a 
Link: Załącznik 3b 

Zarządzenie nr 22/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/22.
Link: Zarządzenie Nr 22/2022
Link: Załącznik 3

Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym może uzyskać max. 200 pkt. w tym:

1) 100 punktów za wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą, że wynik procentowy z zakresu:
a) języka polskiego i matematyki, mnoży się przez 0,35, 
b) z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3;

2) 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wskazanych przez dyrektora szkoły), otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
a) celujący – 18 punktów,
b) bardzo dobry – 17 punktów,
c) dobry – 14 punktów,
d) dostateczny – 8 punktów,
e) dopuszczający – 2 punkty.

3) 28 punktów za:
a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
b) osiągnięcia w konkursach wskazanych w Zarządzeniu Kuratora – maksymalnie 18 punktów,
c) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

Dla absolwentów szkół podstawowych, przygotowaliśmy w branżowej szkole następującą ofertę kształcenia:

Klasa IAB:

 • – Kucharz -30 miejsc
 • – Pracownik obsługi hotelowej -15 miejsc

Klasa IBB:

 • – Mechanik pojazdów samochodowych – 15 miejsc
 • – Fryzjer – 15 miejsc

Klasa ICB

 • -Wielozawodowa (murarz, tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, sprzedawca, elektryk, cukiernik, fotograf, złotnik, stolarz, ślusarz, dekarz, blacharz samochodowy, kamieniarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, piekarz i inne zawody) – 45 miejsc

Rekrutacja do szkół zawodowych, średnich prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji pod adresem:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

 Harmonogram rekrutacji: 

1.Rejestracja w systemie.
Wybór szkół.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
16 maja – 20 czerwca 2022
(do godz. 15:00)
2.Złożenie świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz innych wymaganych dokumentów  24 czerwca – 13 lipca 2022

(do godz. 15:00) 

3.Wprowadzenie do systemu ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz wyniku egzaminu ósmoklasisty
4.Ewentualna zmiana wyboru szkół/oddziałów – złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły
5.Wprowadzenie do systemu wyniku egzaminu ósmoklasisty
6.Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do szkół 21 lipca 2022 r.(godz.12:00)
7.Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwa i wyniku egzaminu)  22 lipca – 29 lipca 2022r.
(do godz. 15:00)
8.Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół          01 sierpnia 2022 r.           (do godz. 12:00)
9.Rekrutacja dodatkowa poza systemem (w przypadku wolnych miejsc)  02 – 23 sierpnia 2022      (godz.15:00)

Dokumenty rekrutacyjne:

Kandydat zobowiązany jest w ustalonym terminie złożyć:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu)
 • 3 zdjęcia
 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu
 • Laureaci lub finaliści konkursów, zawodów, olimpiad dołączają zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe
 • Ponadto kandydaci ubiegający się o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 • umowę o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą.


Kontakt z Punktem Naboru:

Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Piłsudskiego 24
58-200 Dzierżoniów
tel. 74 831-52-60
e-mail: szkola@zsz.dzierzoniow.pl
www: zsz.dzierzoniow.pl

Opis szkoły

1. Branżowa Szkoła I Stopnia kształci absolwentów szkoły podstawowej w trzyletnim cyklu nauczania.

2. W naszej szkole kształcenie odbywa się w klasach profilowanych lub wielozawodowych.
– klasa profilowana to taka, w której nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się w szkole,
– w klasie wielozawodowej uczniowie wyjeżdżają na czterotygodniowe kursy zawodowe w każdym roku nauki.3. Większość uczniów to młodociani pracownicy, którzy podpisali z pracodawcami umowę o pracę przed ukończeniem 18 roku życia. Umowy mogą być podpisane tylko z pracodawcami zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości lub innej organizacji zawodowej zrzeszającej pracodawców. W zawodach innych niż rzemieślnicze np. kucharz, sprzedawca, ogrodnik nie jest wymagana przynależność pracodawcy do organizacji zawodowych.

4. Młodociany pracownik podlega przepisom Kodeksu Pracy i otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie za przepracowany okres. W czasie kiedy nie odbywają się zajęcia w szkole, pracownicy młodociani przebywają w zakładzie pracy.

5. Po ukończeniu szkoły uczeń może przystąpić do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

6. Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia ,Liceum dla Dorosłych i kształcenie zawodowe uzupełnić na kursach kwalifikacyjnych.

7. Uczniowie mają możliwość udziału w programie Erasmus+ (staże w Czechach, Irlandii).                   

8. Pięciu najlepszych uczniów otrzymuje stypendium w formie bezpłatnego kursu prawa jazdy kategorii B.

BAZA SZKOŁY :
– nowoczesna pracownia gastronomiczna
– dwie pracownie komputerowe (Internet)
– dwa centra multimedialne (Internet)
– komputerowa pracownia symulacyjna dla zawodów usługowych w tym gastronomicznych i hotelarskich
– pracownia obsługi konsumenta
– pracownia fryzjerska
– Szkolny Ośrodek Kariery 
– duża i mała sala gimnastyczna
– gabinet lekarski
– radiowęzeł
– biblioteka z czytelnią
– internat 
– stołówka

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:
Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach działających kół:
Klub Europejski, SKS, Koło Młodego Gastronoma, Szkolny Klub Turystyczny, Akademia 
Biznesu, PCK, Klub Honorowego Krwiodawcy, Koło Racjonalnego Żywienia i inne.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA:
Branżowa Szkoła I Stopnia tradycyjnie od lat kształci w różnych zawodach na potrzeby Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości.

SZCZEGÓLNYM UZNANIEM CIESZĄ SIĘ DZIAŁANIA NASZEJ SZKOŁY, KTÓRA POSIADA DŁUGOLETNIĄ TRADYCJĘ:
– dobre przygotowanie do zawodu potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych,
– wysokie lokaty uczniów w konkursach, turniejach i olimpiadach zawodoznawczych 
również na szczeblu centralnym,
– aktywna praca naszych uczniów w różnych formach wolontariatu,
– system opieki i pomocy materialnej współfinansowany przez działające przy szkole 
Stowarzyszenie „Pomóżmy Realizować Marzenia”,
– stypendia, zapomogi, Talerz zupy dla każdego ucznia;, wycieczki, wypoczynek letni, system doradztwa zawodowego realizowany w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery,
– działania Szkoły Promującej Zdrowie- z naszej inicjatywy powstała Powiatowa Sieć Szkół i Placówek Promujących Zdrowie,
– pozyskaliśmy znaczące środki finansowe z funduszy europejskich, które unowocześniły bazę szkoły,
– szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, która umożliwia naszym uczniom odbywanie zagranicznych praktyk zawodowych,
– atrakcyjne praktyki zawodowe w renomowanych hotelach.

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MOGĄ KORZYSTAĆ Z POMOCY PEDAGOGA I SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO.

W Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 1 znajduje się INTERNAT Zespołu Szkół NR 2. 
Można tu znaleźć miejsca noclegowe za 60 zł.(opłata stała za miesiąc) od osoby w pokojach 3-4 osobowych oraz tanio zjeść trzy posiłki dziennie(w abonamencie dla wychowanków internatu już od 13,00 za dzień),roczna opłata remontowa(bezzwrotna)-60 zł. Lokalizacja dogodna; w centrum miasta; przy internacie mogą bezpłatnie i bezpiecznie zaparkować samochód twoi rodzice i przyjaciele podczas odwiedzin. Opieka wychowawcza jest zapewniona już od godziny 18:00 w niedzielę do godziny 16:30 w piątek. Na terenie internatu znajduje się świetlica w której można miło i bezpiecznie spędzić wolny czas od nauki (projekcje z dvd, gry planszowe, tenis stołowy i piłkarzyki). Ponadto dla tych, którzy lubią sport, mamy ofertę zajęć sportowych, które pozwolą utrzymać dobrą kondycję i sprawność fizyczną.
W internacie panuje przyjazna i rodzinna atmosfera. 
Internat zamieszkują uczniowie z różnych szkół średnich z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Jest to internat koedukacyjny (czyli mieszkają w internacie dziewczyny i chłopcy).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.