SERWIS KANDYDATA

REGULAMIN REKRUTACJI  NA ROK  SZKOLNY W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 IM PROF. T. KOTARBIŃSKIEGO W DZIERŻONIOWIE DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), zwane dalej rozporządzeniem, zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 04.01.2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej…, zarządzenie nr 01/2019 z dnia 25.02.2019 r. Dyrektora Zespół Szkół Nr 2 im prof. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie w sprawie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • § 1.

W postępowaniu rekrutacyjnym można maksymalnie uzyskać 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów za wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej,

zgodnie z zasadą, że wynik procentowy z zakresu: języka polskiego i matematyki, mnoży się przez 0,3, natomiast z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty oraz z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,2;

2) 72 punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

 1. celujący – 18 punktów,
 2. bardzo dobry – 17 punktów,
 3. dobry – 14 punktów,
 4. dostateczny – 8 punktów,
 5. dopuszczający – 2 punkty.

3) 28 punktów za:

 1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;
 2. osiągnięcia w konkursach wskazanych w rozporządzeniu – maksymalnie 18 punktów;
 3. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,pierwszeństwo ma kandydat:

1) który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

2) który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 134 ust. 3 oraz art. 131 ust. 2 ustawy;

 • § 2.

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, należą:

1) w zawodzie TECHNIK HOTELARSTWA

:język polski, matematyka, język obcy nowożytny i informatyka;

2) w zawodzie TECHNIK  ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH,

:język polski, matematyka, język obcy nowożytny i informatyka;

3) w zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

:język polski, matematyka, język obcy nowożytny i informatyka;

4) w Branżowej Szkole I stopnia

:język polski, matematyka, język obcy nowożytny i zajęcia techniczne;

 • § 3.

Terminy związane z rekrutacją: 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 • § 4.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa w sekretariacie szkoły wniosek, który jest wydrukiem z aplikacji rekrutacji elektronicznej, obowiązującej w powiecie dzierżoniowskim.
 2. Szkoła nanosi pieczęć wpływu na pierwszej stronie wniosku.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum powinni dostarczyć do szkoły we wskazanym terminie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. 
 4. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły to:

1) świadectwo ukończenia szkoły;

2) zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

3) dokumenty świadczące o szczególnej sytuacji ucznia, która daje mu pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników – który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 134 ust. 3 oraz art. 131 ust. 2 ustawy;

4) dyplomy lub zaświadczenia laureatów, finalistów konkursów przedmiotowych i innych konkursów;

5) dwie fotografie.

 • § 5.

Organizacja informacji o naborze:

 1. W szkole funkcjonuje codziennie w godz. od 00 do 15.30, Szkolny Punkt Informacyjny, którego zadaniem jest udzielanie informacji o wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie oraz o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
 2. Za działalność Szkolnego Punktu Informacyjnego odpowiada dyrektor szkoły.
 3. Szkolny Punkt Informacyjny mieści się w sekretariacie szkoły.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.