Murarz-tynkarz

To wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych,  gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także  schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory. Murarz może również kierować  pracami rozbiórkowymi i je przeprowadzać. Murarz pracuje na budowie lub przy remontach obiektów.   Często musi wykonywać swoje zadania przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego  nie powinien cierpieć na lęk wysokości. Murarze przeważnie tworzą zespoły, w których każdy ma swoje wyznaczone zadania.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • cierpliwość, dokładność, wytrwałość
 • zręczność
 • zdolność do koncentracji i podzielność uwagi
 • wytrzymałość na wysiłek fizyczny
 • dobry wzrok, słuch
 • dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa
 • dobre poczucie równowagi
 • umiejętność współpracy w grupie

 

W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć:

 • rozróżniać części składowe dokumentacji projektowej i posługiwać się nimi, w szczególności opisem    technicznym i rysunkami architektoniczno-budowlanymi, w zakresie odczytywania rodzaju materiałów  oraz położenia, wymiarów i kształtu poszczególnych elementów budowlanych
 • rozpoznawać materiały budowlane oraz określać ich zastosowanie
 • stosować zasady dozowania składników zapraw i betonów oraz ich ręcznego i mechanicznego  przygotowywania
 • rozróżniać rusztowania oraz stosować zalecenia dotyczące ich montowania, eksploatowania i rozbierania
 • odczytywać z rysunków projektu budowlanego informacje dotyczące wymiarów, położenia, kształtu,  rodzajów materiałów ścian, stropów, nadproży i sklepień
 • rozróżniać wiązania w murach jednorodnych oraz stosować zasady dotyczące wiązania cegieł w murach  i stosowania normowych grubości spoin, wykonywania murów warstwowych, wykonywania murów z kanałami oraz wykonywania ścianek działowych
 • stosować zasady wykonywania stropów, nadproży i sklepień
 • stosować zasady licowania ścian murowanych

Comments are closed.

Skip to content