PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY w ZS Nr 2 – 22/23

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO 
W roku szkolnym 2022/2023

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla innych”

 Jan Paweł II

SPIS TREŚCI

 1. Podstawa prawna.
 2. Koncepcja programu.
 3. Działalność wychowawczo-profilaktyczna.
 4. Zasady realizacji programu.
 5. Misja szkoły.
 6. Wizja szkoły.
 7. Cele i zadania wychowawcze szkoły.
 8. Przyjęte cele główne i szczegółowe programu, zadania oraz formy jego realizacji.
 9. Obszary działań wychowawczo – profilaktycznych.
 10. Sposoby, metody i środki realizacji zadań zawartych w programie.
 11. Formy i sposoby realizacji celów.
 12. Model wychowanka – absolwenta.
 13. Realizatorzy szkolnych działań profilaktycznych.
 14. Ceremoniał i tradycje szkoły.
 15. Wykaz uroczystości, wydarzeń i imprez ogólnoszkolnych.
 16. Monitorowanie i realizacja planów pracy wychowawczo-profilaktycznej.
 17. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego.
 18. Postanowienia końcowe.

WPROWADZENIE

 Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

Wychowanie – Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka – Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu  rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie
i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 4. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 5. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 6. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 7. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 8. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest zintegrowany ze Statutem Szkolnym, wynika z założeń koncepcji pracy szkoły. Program powstał na bazie diagnozy  w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i  czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym.

Działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły uwzględniają: wychowanie do życia w rodzinie, promowanie zdrowego trybu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałanie agresji, zainteresowania młodzieży kulturą i sztuką oraz większe poszanowanie wartości religijnych, orientację zawodową – w zakresie wybranym do realizacji
w rocznym planie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły, planach wychowawców klas
i według aktualnych potrzeb szkoły – w tym uczniów i rodziców.

 1. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.).
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.).
 • Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1449).
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz.1762 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. poz. 356).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19.
 • Statut Szkoły Podstawowej im. H. Dąbrowskiego w Bolimowie.
 • Rozporządzenie Ministerstwa edukacji i Nauki z 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1711) – zmiana w zakresie 13.

DZIERŻONIÓW 2022

 1. KONCEPCJA PROGRAMU

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły został opracowany na podstawie refleksji nad środowiskiem wychowawczym szkoły, analizy jego problemów i potrzeb oraz oceny możliwości szkoły i nauczycieli, na podstawie ewaluacji wartości i ideałów ucznia naszej szkoły. Program opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w szkole, dzięki wnioskom z ewaluacji programu profilaktycznego
i wychowawczego z roku ubiegłego oraz przy użyciu następujących narzędzi:

 • obserwacja i analiza działań prowadzonych w szkole
 • kwestionariusz ankiety dotyczący diagnozy ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.
 • analiza dokumentacji z uczestnictwa w realizowanych dotychczas programach wychowawczych i profilaktycznych w szkole

Niepokojące objawy zauważono w obszarach:

 • konfliktów i agresji rówieśniczej
 • uzależnień i współuzależnień, mających swoje źródło w środowisku rówieśniczym
 •  cyberprzemocy
 • hierarchii wartości

Program stanowi próbę spełnienia wymogów nowoczesnej myśli pedagogicznej, ale z pewnością nie czyni tego jeszcze w sposób doskonały, dlatego musi podlegać ciągłej modyfikacji. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i szkolny zestaw programów nauczania tworzą spójną całość i zawierają wymagania ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół im prof. Tadeusza Kotarbińskiego obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielenia wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Działania wychowawczo-profilaktyczne prowadzą do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych młodzieży, wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami, kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, budzenia aspiracji życiowych i  przeciwdziałania bierności społecznej.

 1. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA – ZAŁOŻENIA.

 Wychowanie – podstawowe sfery

Szkoła, obok domu rodzinnego i grupy rówieśniczej, jest jednym z najsilniej oddziałujących środowisk wychowawczych. Wychowanie to proces wspomagania ucznia we wszechstronnym rozwoju, nastawiony na osiąganie pełni dojrzałości w następujących sferach:

  fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi,

psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat,

społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych, by wypełniać je w sposób konstruktywny,

aksjologicznej (duchowej) – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w okresie adolescencji

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie to młodzież będąca w okresie adolescencji. Jest to czas, w którym w niesprzyjających warunkach może dojść do eskalacji zachowań problemowych, ponieważ kumulują się w nim wpływy wielu czynników ryzyka . Zachowanie te, są w znacznej mierze wypadkową statusu społeczno-ekonomicznego rodziny, relacji interpersonalnych w rodzinie, umiejętności rodziców, cech indywidualnych ucznia, postaw i zachowań rówieśników, ale także klimatu społecznego szkoły i cech środowiska zamieszkania.

U młodych osób, podejmujących różne zachowania problemowe, obserwuje się wiele wspólnych uwarunkowań osobowościowych. Do najważniejszych należą: wysoki poziom lęku i niepokoju, słaba odporność na frustrację, niska samoocena, niedojrzałość emocjonalna i społeczna, słaba kontrola wewnętrzna, nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i otoczenia, poczucie odrzucenia . W okresie dojrzewania większego znaczenia nabierają wpływy rówieśnicze, którym towarzyszy zwykle eksperymentowanie z zachowaniami ryzykownymi. Kontakty z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych, młodzieżą popełniającą wykroczenia i inne zachowania antyspołeczne są jednym z silniejszych i potwierdzonych w wielu badaniach czynników ryzyka zachowań problemowych. Brak odpowiedniego nadzoru i wsparcia ze strony rodziców, trudności w rozwiązywaniu problemów i konfliktów na linii rodzice – nastolatek są czynnikami z poziomu rodziny, które to ułatwiają.

Ze względu na powiększający się z wiekiem zakres kontaktów społecznych nastolatka, również większego znaczenia nabiera otoczenie społeczne – szkoła i miejsce zamieszkania. Ekspozycja na przemoc w szkole, w miejscu zamieszkania, w Internecie, brak wsparcia ze strony nauczycieli i innych dorosłych odpowiedzialnych za wychowywanie młodzieży, duża dostępność alkoholu i innych środków psychoaktywnych, wpływy młodzieżowych grup przestępczych to kolejne, istotne czynniki ryzyka okresu dojrzewania .

Szczególnie istotnym zatem w procesie wspomagania młodego człowieka w osiąganiu pełnej dojrzałości jest wzmacnianie czynników chroniących, do których należą indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania. Czynniki te zwiększają ogólny potencjał zdrowotny ucznia i jego odporność na działanie czynników ryzyka, wyzwalają motywację i energię do walki z przeciwnościami. Chociaż czynniki chroniące nie usuwają negatywnych doświadczeń lub niekorzystnych elementów życia dorastającego człowieka, to pomagają mu zmagać się z nimi z dobrym skutkiem.

Do najważniejszych czynników chroniących należy:

– silna więź z rodzicami, opieka dorosłych;

 • – zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, aktywność, ciekawość poznawcza;
 • – bezpieczne sąsiedztwo, dobry klimat szkoły, wsparcie nauczycieli;
 • – konstruktywne formy aktywności takie jak: praktyki religijne, wolontariat, organizacje młodzieżowe oraz dostęp do miejsc rekreacji itp.;
 • – zakorzenienie w tradycji społeczności i szacunek dla jej norm;
 • – konstruktywna grupa rówieśnicza, autorytety.

 

 1. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU
 1. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmuje działania zintegrowane i spójne z: 
 • Programem Wychowawczym Szkoły,
 • Statutem Szkoły,
 • Szkolnym zestawem programów nauczania,
 • Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 1. W działania wychowawczo-profilaktyczne włącza się każdy nauczyciel oraz inni pracownicy szkoły (pielęgniarka, pracownicy obsługi i administracji) i specjaliści
  z instytucji pozaszkolnych – przy szczególnym zaangażowaniu:
 • wychowawców,
 • pedagoga szkolnego,
 1. Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany będzie na wszystkich zajęciach lekcyjnych, godzinach wychowawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych.

Realizacja programu zakłada:

 • pełne włączenie się w działania wychowawcze i zapobiegawcze nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich instytucji, aby prawidłowo zdiagnozować problemy młodzieży i prowadzić profesjonalne działania wychowawczo – profilaktyczne. Ustalenie jasnych i jednolitych działań profilaktycznych skierowanych na młodzież;
 • umożliwienie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijanie strategii przeciwdziałania;
 • stwarzanie warunków, w których młodzież ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych;
 • dostarczanie rodzicom i uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów ich przeciwdziałania;
 • kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich;
 • tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole przez wszystkich  pracowników szkoły oraz warunków do zdrowego stylu życia (uprawianie turystyki, sportu 
  i rekreacji);
 • budowanie wzajemnego zaufania i poczucia własnej wartości u każdego ucznia;
 • zapewnienie uczniom dostępu do programów edukacyjnych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, papierosów i narkotyków.

W stosunku do uczniów będą przestrzegane następujące standardy etyczne i zawodowe:

   • respektowanie podmiotowości uczestników programu;
   • poszanowanie ich godności i indywidualności;
   • ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji;
   • uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników;
   • uwzględnianie ich systemu wartości i stopnia wrażliwości;
   • nienaruszanie w stosowanych technikach terapeutycznych mechanizmów obronnych osobowości uczniów;
   • zatrudnienie w razie potrzeby realizatorów działań profilaktycznych, posiadających fachowe przygotowanie pedagogiczne.
 1. MISJA SZKOŁY

Celem szkoły jest integracja działań wychowawczo-profilaktycznych rodziny, szkoły
i kościoła wokół wartości moralnych, wychowania prorodzinnego i poszanowania praw dziecka, planowane działania na rzecz wszechstronnego rozwoju intelektualnego młodzieży, kształtowanie w niej dążenia do permanentnego uczenia się i postawy otwartości na potrzeby innych, demokratyzacji życia wewnątrzszkolnego. Będziemy dążyć do popularyzacji najnowszych tendencji w zakresie wychowania i dydaktyki, przygotowania uczniów do matury i egzaminów zewnętrznych, zmian związanych z reforma systemu edukacji, preferowania nowatorstwa pedagogicznego.

   1. Szkoła przyjmuje ustaloną hierarchie wartości wychowawczych:
 • wartości moralne;
 • patriotyzm, poszanowanie tradycji;
 • tolerancję, umiejętność dialogu;
 • odpowiedzialność, w tym szczególnie za siebie, za wyniki swojej edukacji;
 • dociekliwość poznawczą ucznia, ukierunkowanie na dobro, prawdę i piękno;
 • edukację, uczenie się;
 • samodzielność i chęć samodoskonalenia się;
 • pracę.
   1. Za cel wychowania szkolnego uznaje się kształtowanie obywatela naszego kraju, Europejczyka, człowieka wszechstronnie wykształconego, kulturalnego, przygotowanego do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie.
   2. Za prace wychowawczo-profilaktyczną uznaje się zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli, które prowadzi do osiągania celów opisanych w misji szkoły.
   3. Działania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie, wspomagani przez wszystkich pracowników szkoły.
 1. WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła chce być placówką, w której: 

 • samodzielność i chęć samodoskonalenia się,
 • panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku, współpracy i dialogu nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • udziela się pomocy i wsparcia oraz aktywnie współdziała we wszystkich sprawach dotyczących uczniów,
 • dba się o kształtowanie szacunku do historii, tradycji i kultury wielkiej i tzw. ,,małej ojczyzny”,
 •  uczeń ma zapewnioną opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

Szkoła pragnie zarówno czerpać ze swojej bogatej i długoletniej tradycji, jak i być jednocześnie placówką nowoczesną, otwartą na innowacje pedagogiczne, dobrze zarządzaną, przyjazna i bezpieczną, wiodącą w kształceniu i osiągającą bardzo dobre wyniki nauczania, doceniana przez środowisko i władze oświatowe.

 1.  CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

CELE GŁÓWNE

   •   Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności  szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia,
   • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości,
   • Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie.
   • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. Zapobieganie zachowaniom  agresywnym,
   • Wspomaganie, w  miarę  posiadanych zasobów,  wszechstronego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia
    w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji  nauki na dalszym etapie.

CELE SZCZEGÓŁOWE

A. Promocja zdrowia – budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie

 • motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą,
 • promowanie wzorców zdrowego trybu życia (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa, wolność od nałogów),
 • wskazanie sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym,
 • kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w procesie dojrzewania,
 • wdrażanie do zasad BHP na co dzień – w szkole i poza nią.

B. Integracja grupybudowanie dobrych relacji z rówieśnikami

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i właściwego wyrażania emocji, w tym empatii,
 • uczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka,
 • rozwijanie umiejętności kluczowych sprzyjających integracji grupy, komunikowania, się i wspólnego rozwiązywania problemów,
 • uczenie odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie,
 • rozwijanie solidarności grupy i współodpowiedzialności za postępowanie innych,
 • aktywne spędzanie czasu wolnego.

C. Zapobieganie agresji

 • nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych,
 • budzenie poczucia własnej wartości,
 • eliminowanie zachowań agresywnych – m.in. przez kierowanie agresji negatywnych liderów na inne obszary aktywności,
 • doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się,
 • ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • kształtowanie postawy zrozumienia i otwartości,
 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zachowania i postawy.

D. Profilaktyka uzależnieńprzygotowanie młodzieży do życia w świecie dorosłych przez ukazanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami

 • budzenie świadomości o przyczynach sięgania po środki uzależniające
  i negatywnych skutkach uzależnień,
 • uczenie dobrych wyborów i odpowiedzialności za własne decyzje,
 • pielęgnowanie klimatu zaufania do dorosłych,
 • wskazywanie wzorców i autorytetów,
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami – także przez szukanie pomocy u osób zaufanych i specjalistów,
 • wykształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, wskazywanie alternatywy dla nudy,
 • uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy,
 • uczenie się bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej, w tym rozpoznawania i przeciwdziałania cyberprzemocy,
 • podkreślanie mocnych stron dziecka i jego indywidualności – kształtowanie odporności na manipulację.

E .Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez:

 • poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości,
 • kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą,
 • poszanowanie godności osobistej,
 • działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludżmi

F. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez:

 • rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, zdolności, talentów,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny,
 • korzystanie z przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków,
 • zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych,
 • motywowanie do samokształcenia,
 • dbałość o wysoką kulturę osobistą,
 • kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do ustanowionych celów,
 • preorientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy.

G. Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

 • kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem,
 • kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli szkolnych, lokalnych i narodowych, tolerancja wobec odmiennych poglądów,
 • rozwijanie tożsamości europejskiej,
 • wypracowywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, współpraca z organizacjami
  i instytucjami w środowisku lokalnym,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach klasowych, zaangażowanie
  w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
 1. PRZYJĘTE CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU, ZADANIA ORAZ FORMY JEGO REALIZACJI
L.p Cel główny Cele szczegółowe Zadania i formy realizacji, za które odpowiedzialni są wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego
1. Promocja zdrowia – budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie

 

– kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

 – propagowanie zdrowego stylu życia;

 – wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego;

– wskazywanie zasad zdrowego odżywiania się oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

– rozwijanie zainteresowań sportowych na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku;

– bogacenie wiedzy uczniów dotyczącej higieny zdrowia psychicznego i fizycznego (higiena osobista, dbałość o wygląd zewnętrzny, higiena uczenia się);

– rozwijanie poszanowania zdrowia swojego i innych oraz troski o jego ochronę;

 – podniesienie wiedzy uczniów na temat zaburzeń odżywiania na tle psychicznym;

  – rozbudzanie w uczniach świadomości ekologicznej poprzez udział w różnych programach i projektach

– wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez: okresowe badania lekarskie, projekcje filmów o tematyce prozdrowotnej,

– rozwijanie zainteresowań turystycznych poprzez uczestnictwo w rajdach i wycieczkach;

– rozwój sprawności fizycznej poprzez czynny udział w lekcjach WF i zawodach sportowych;

– podnoszenie poziomu świadomości uczniów dotyczącej racjonalnego i zdrowego odżywiania się;

– realizacja programów prozdrowotnych;

– udzielanie uczniom indywidualnych porad profilaktyczno-zdrowotnych oraz dotyczących higieny osobistej;

– nauka rozpoznawania oznak stresu oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem występującym w trudnych sytuacjach;

 – uświadomienie uczniom znaczenia pozytywnego myślenia i jego wpływu na codzienne funkcjonowanie człowieka.

2. Integracja grupybudowanie dobrych relacji z rówieśnikami -kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na tolerancji, szacunku, zaufaniu i życzliwości; – rozwijanie umiejętności nawiązywania, podtrzymywania przyjaźni oraz wzmacniania prawidłowych relacji z rówieśnikami i nauczycielami; – rozwijanie koleżeństwa i wzajemnej pomocy podczas nauki, zabawy i innych form wspólnej aktywności; – wyrabianie tolerancji dla wartościowych form odmienności (światopoglądowej, religijnej, kulturowej) i indywidualności; – podniesienie znajomości i przestrzegania zasad dobrego zachowania – „savoir-vivre”; – kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej; – uświadamianie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w zespole; – kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobre imię rodziny, klasy i szkoły; – kształtowanie umiejętności prawidłowego rozwiązywania konfliktów; – wdrażanie do szanowania własności społecznej i osobistej – udział uczniów w lekcjach wychowawczych kształcących umiejętność samooceny własnych zachowań, postaw asertywnych  ( wychowawcy klas);

 – udział uczniów i samorządu klasowego w przedstawianiu propozycji oceny z zachowania w okresie klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej (wychowawcy klas);

 – zorganizowanie ogólnoszkolnego i klasowego systemy pomocy koleżeńskiej w nauce (wychowawcy klas, opiekun wolontariatu, samorząd szkolny);

 – rozpowszechnienie działań  charytatywnych na rzecz potrzebujących – wolontariat szkolny (opiekun wolontariatu, wychowawcy klas, pedagodzy);

 – kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz dokonywanie wyborów moralnych, (nauczyciele, opiekun wolontariatu, samorząd szkolny);

 – ukazywanie atrakcyjności dobra i krytycznego odbioru tego, co niesie za sobą kultura masowa;

– udział uczniów w zajęciach dotyczących właściwych kontaktów interpersonalnych zachowań asertywnych w ramach lekcji wychowawczych, wychowania do życia w rodzinie i lekcji przedmiotowych;

 – udział uczniów w zajęciach dotyczących tematyki konfliktów (ich przyczyn, rozpoznawania i umiejętności rozwiązywania);

– aktywizowanie uczniów w kierunku kształtowania umiejętności pracy w grupie poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania na lekcjach przedmiotowych;

 – udział uczniów w zajęciach dotyczących subkultur i grup młodzieżowych (formalnych i nieformalnych);

– rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem szkoły;

 – współudział w organizowaniu zadań dotyczących działalności szkoły;

– umożliwienie składania Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej propozycji dotyczących życia społeczności uczniowskiej

3. Zapobieganie agresji – uświadomienie czym jest przemoc i agresja;

 – budowanie odpowiednich relacji z innymi wskazywanie sposobów zachowania się uczniów w szkole, domu oraz w miejscach publicznych;

– wzmacnianie poczucia własnej wartości;

 – kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, szukanie możliwości emocjonalnego wsparcia;

 – eliminowanie zachowań agresywnych i wskazywanie sposobów umiejętnego kierowania agresji na inne obszary aktywności;

 – rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, przeciwstawiania się presji rówieśniczej;

– kształtowanie postaw asertywnych;

 – wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości na temat stresu i jego wpływu na organizm młodego człowieka oraz wskazywanie sposobów radzenia sobie w zaistniałych sytuacjach stresowych.

– diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole na podstawie ankiet;

– działalność kół zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne;

 – tworzenie więzi emocjonalnych w poszczególnych zespołach klasowych poprzez: wspólne Wigilie,

– uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach filmowych, udział w rekolekcjach, udział w świętach i uroczystościach szkolnych, uczestnictwo w wycieczkach i rajdach organizowanych przez szkołę, organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami zdrowotnymi lub rodzinnymi;

– zapoznanie uczniów i ich rodziców z procedurami obowiązującymi w naszej szkole; – uczenie wyzbywania się agresji i używania wulgaryzmów w stosunkach międzyludzkich w każdej sytuacji życia szkolnego;

 – reagowanie na wszelkie formy przemocy oraz ukazywanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów;

– informowanie rodziców o naganach;

– informacja na stronie www dotycząca pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych; – spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji oraz innymi specjalistami;

 – stosowanie wzmocnień pozytywnych ze strony nauczycieli w stosunku do uczniów;

– stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach wychowawczych i dydaktycznych;

– indywidualne zajęcia wspierające dla osób tego wymagających;

– wspieranie rodziców uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych w integracji społecznej oraz kierowaniu ich właściwym rozwojem

4.

Profilaktyka uzależnieńprzygotowanie młodzieży do życia w świecie dorosłych przez ukazanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami

 

– propagowanie stylu życia wolnego od używek;

 – uświadomienie uczniom negatywnego wpływu używek na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie człowieka;

 – uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy w kontaktach z używkami;

 – kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli i krytycznego myślenia przy podejmowaniu decyzji w trudnych sytuacjach;

– wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami

– także poprzez szukanie pomocy u osób zaufanych i specjalistów;

 – dostarczenie uczniom wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej, konsekwencji używania i posiadania narkotyków oraz konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów; – informowanie uczniów i ich rodziców o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią;

 – propagowanie stylu życia wolnego od „modnych” używek; – wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i aktywnego spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla biernego spędzania czasu przy komputerze czy telefonie komórkowym z dostępem do Internetu; – wyposażenie uczniów, rodziców w wiedzę na temat współczesnych form uzależnień, niepokojących symptomów, oznak uzależnienia, zagrożeniach z nich wynikających oraz sposobów pomocy;

 – uświadomienie uczniom negatywnego wpływu dopalaczy, elektronicznych papierosów i nadużywania leków na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie człowieka;

 – uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy w kontaktach z dopalaczami, E-papierosami czy lekami

– realizowanie programów profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie używaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych w tym tzw. „dopalaczy”;

 – informowanie uczniów o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzi do uzależnienia;

– organizacja i udział w happeningach, konkursach oraz innych formach profilaktyki uzależnień;

– udział w warsztatach wyrabiających wśród młodzieży umiejętności postaw obronnych wobec zagrożeń współczesnego świata;

 – spotkania dla rodziców na temat możliwości podejmowanych przez nich działań w celu zmniejszania i niwelowania zagrożeń związanych z profilaktyką uzależnień;

 – przekazywanie informacji uczniom oraz ich rodzicom na temat instytucji służących pomocą w sytuacjach kryzysowych;

 – przeprowadzenie lekcji wychowawczych we wszystkich klasach dot. zagrożeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych. Należy szczególnie zwrócić uwagę na marihuanę (która często nie jest traktowana jako realne zagrożenie) oraz dopalacze – jako szczególne źródło zagrożenia. Zajęcia powinny odnosić się także do czasu wolnego, jakim będą nadchodzące wakacje;

– udział szkoły w kampaniach profilaktycznych (plakaty, informacje na stronie internetowej szkoły);

 – przygotowanie kampanii uświadamiającej uczniom zagrożenia związane z używaniem leków, a także napojów energetycznych;

 – przeprowadzenie spotkań z policją lub prawnikiem dotyczących skutków posiadania, handlu i namawiania do korzystania z środków psychoaktywnych.

5. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez:

 

– kształtowanie właściwego reagowania na krytykę, opinię i sugestie innych;

 – rozwijanie umiejętności wyrażania swoich opinii, myśli i odczuć;

– uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych;

 – wdrażanie uczniów do niesienia bezinteresownej pomocy i podejmowania inicjatyw;

– rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania swoich emocji i uczuć, kierowania nimi;

 – kształtowanie wrażliwości uczuciowej oraz umiejętności oddzielania sądów i ocen od emocji;

 – doskonalenie umiejętności obiektywnego oceniania siebie i innych;

– kształtowanie umiejętności samokontroli w różnych sytuacjach i samoakceptacji.

 

– umożliwienie udziału uczniów w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;

 – zachęcanie do bliższego i głębszego poznania siebie, stymulowania procesu samowychowywania się w dążeniu do dobra, piękna i prawdy;

– udział uczniów w zajęciach dotyczących sytuacji trudnych i możliwości ich rozwiązywania / pokonywania;

– uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i klasowych;

 – kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia;

– nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć: koleżeństwa, przyjaźni i miłości;

– kształtowanie umiejętności opanowywania emocji w rożnych sytuacjach (sytuacje stresowe i radosne dla ucznia);

 – udział uczniów w zajęciach dotyczących radzenia sobie ze stresem.

 

6.

Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez:

 

– tworzenie warunków do samopoznania, określania przez uczniów mocnych stron i zainteresowań zawodowych;

– znajomość przez uczniów mechanizmów funkcjonujących na rynku pracy;

– wykształcenie umiejętności miękkich np. komunikatywności, pracy w zespole;

 – przygotowanie do wejścia na rynek pracy- sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna;

 – wdrożenie do idei uczenia się przez całe życie i konstruowania swojej kariery;

wskazywanie możliwości zdobywania nowych kwalifikacji;

 – informacja na temat możliwości kontynuowania nauki;

 – włączanie rodziców i opiekunów prawnych do procesu budowania kariery edukacyjno- zawodowej podopiecznych;

– przekładanie wiedzy przedmiotowej na wykonywanie różnych czynności zawodowych- włączanie do świata zawodów na lekcjach przedmiotowych;

– przygotowanie do sytuacji stresogennych np. rozmowa z przyszłym pracodawcą.

– poradnictwo indywidualne – diagnozowanie, rozmowa doradcza, poradnictwo, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, konstruowanie swojej kariery, poszukiwanie pierwszej pracy, umiejętność czytania ofert pracy;

– poradnictwo grupowe- warsztaty, ćwiczenia, kształtowanie umiejętności społecznych, umiejętności komunikacyjnych, symulacja procesów rekrutacyjnych, charakterystyka rynku pracy;

 – informacja edukacyjno- zawodowa- gromadzenie i udostępnianie informacji o zawodach, uczelniach, szkołach, rynku pracy (ulotki, broszury, informatory, przewodniki, prasa),

– przedstawianie możliwości zdobywania nowych i dodatkowych kwalifikacji na realizowanych zajęciach dydaktycznych;

 – wycieczki przedmiotowe- zawodoznawcze, wyjścia do zakładów pracy celem poznania danego zawodu, wyjścia na uczelnie, wyjścia z uczniami na różne wydarzenia i uroczystości związane z budowaniem własnej kariery, poznawaniem pracodawców z regionu (salon maturzystów, przystanek kariera, targi edukacyjne itp.);

 – spotkania informacyjne z przedstawicielami zakładów pracy, uczelni, instytucji wspierających rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

 – akcje- organizowanie konkursów, olimpiad, targów edukacyjnych, dni otwartych- umożliwianie uczniom rozwijanie swoim umiejętności, pokazywanie mocnych stron, a także kompensowanie barier;

 – spotkania z rodzicami- monitoring postępów w nauce, włączanie rodzica do procesu podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych.

7. Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

 

– kształtowanie postaw patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu;

– poszanowanie tradycji, symboli narodowych, religijnych i szkolnych; – kształtowanie postawy uczciwości i prawdomówności;

– wdrażanie do szanowania pracy własnej i innych;

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę i otaczający nas świat; – kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz odpowiedzialności za własne decyzje;

 – wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka;

– rozwijanie wrażliwości i nieobojętności na przejawy przemocy, zła i wulgarności; – rozwijanie u uczniów wrażliwości estetycznej

– udział młodzieży w ważnych wydarzeniach miasta i regionu;

 – wprowadzenie w świat kultury i sztuki poprzez umożliwienie kontaktu z różnymi ich formami;

– utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami kultury;

 – rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i jej związkach z historią i kulturą narodu oraz tradycjami własnej rodziny;

– stworzenie sytuacji dających możliwość doświadczenia procesu twórczego;

– kształtowanie umiejętności szanowania poglądów innych, wyrażania własnych i ich obrony;

 – rozbudzanie postaw tolerancji dla odmienności światopoglądowych i wyznaniowych;

– umożliwienie udziału młodzieży w lekcjach religii lub etyki;

 – rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej;

– kształtowanie postaw szacunku wobec symboli narodowych i szkolnych;

 – zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla naszego państwa

– uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny; – kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy o zasadach ustroju RP do interpretacji wydarzeń życia publicznego;

 – poznanie roli i znaczenia wyborów demokratycznych;

 – kształtowanie umiejętności podporządkowania się wymogom procedur demokratycznych we wspólnym działaniu (np. zespole klasowym, samorządzie uczniowskim);

 – określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie; – zapoznanie z celami, podstawami ustrojowymi i instytucjonalnymi Unii Europejskiej.

 1. OBSZARY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH.
 • budowanie pewności siebie, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów,
 • wychowanie do wartości, budowanie świadomości i przynależności narodowej,
 • trudności w nauce, motywowanie do pracy,
 • upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży,
 • bezpieczeństwo w szkole  i trudności w kontaktach rówieśniczych,
 • zdrowy tryb życia,
 • zachowania ryzykowne, środki psychoaktywne,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 • współpraca z rodzicami,
 1. SPOSOBY, METODY I ŚRODKI REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE:
 • realizacja tematów w ramach godzin wychowawczych prowadzonych przez wychowawców;
 • udział uczniów w zajęciach warsztatowych z rożnych dziedzin zarówno w szkole jak i w wyspecjalizowanych placówkach; 
 • realizacja programów prozdrowotnych i profilaktycznych;
 • udział uczniów w dyskusjach, debatach, pogadankach związanych z tematyką danego przedmiotu;
 • przygotowywanie i udział uczniów w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;
 • inspirowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach;
 • organizacja systemu pomocy – grupy wolontariuszy;
 • wdrażanie rodziców w życie szkoły przez współudział w organizowaniu uroczystości;
 • współdecydowanie w istotnych sprawach szkoły, pedagogizację rodziców;
 • motywowanie uczniów do prac dodatkowych poprzez odpowiedni system wynagradzania opracowany przez nauczycieli, samorząd uczniowski i rodziców; 
 • realizacja programu poprzez: godziny do dyspozycji wychowawcy klasy;
 • spotkania z pedagogiem i /lub psychologiem szkolnym;
 • spotkania z doradcą zawodowym;
 • współpracę z rodzicami;
 • działalność Samorządu Uczniowskiego;
 • spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej, pracowników MPPP;
 • prowadzenie programów profilaktycznych;
 • warsztaty, szkolenia, spotkania z zaproszonymi gośćmi, spektakle, konkursy itp.;
 • organizowanie wycieczek klasowych;
 • możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań;
 • uczestniczenie w akcjach charytatywnych.
 1. FORMY I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW:
 • podmiotowe traktowanie uczniów oraz indywidualizacja procesów wychowawczych i dydaktycznych,
 • tworzenie w szkole życzliwej i przyjaznej atmosfery opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku,
 • upowszechnianie znajomości statutu szkoły oraz innych dokumentów regulujących jej działalność,
 • napiętnowanie złych zachowań i promowanie postaw godnych uczniów poprzez konsekwentne i jednolite przestrzeganie postanowień zawartych w statucie oraz innych dokumentach obowiązujących w szkole,
 • dobór tematyki godzin wychowawczych, metod i form pracy z uczniami w zależności od ich zainteresowań i potrzeb,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, diagnozowanie ich potrzeb, problemów i stanów zagrożenia oraz realizacja programów profilaktycznych
  i preorientacji zawodowej,
 • opieka nad uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • realizacja programu „wychowanie do życia w rodzinie”,
 • wspieranie duchowego rozwoju uczniów poprzez wspólny udział w rekolekcjach, mszach świętych oraz pielgrzymkach maturzystów do miejsc kultu religijnego,
 • tworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, projektach, zawodach i turniejach sportowych oraz prezentacja ich osiągnięć na forum szkoły,
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym dzięki wspólnym wyjściom do teatru, kina, muzeum oraz organizowanie imprez kulturalnych w szkole,
 • rozwijanie postaw empatycznych poprzez udział w wolontariacie, akcjach charytatywnych i zachęcanie do pomocy koleżeńskiej,
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej i aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,
 • rozwijanie postaw patriotycznych poprzez eksponowanie na różnych lekcjach dorobku i historii narodu polskiego oraz udział uczniów w obchodach świąt państwowych i rocznic,
 • prowadzenie wymiany międzynarodowej uczniów,
 • promowanie zdrowego stylu życia i wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko i otaczającą przyrodę,
 • organizowanie zajęć integracyjnych dla pierwszoklasistów, rajdów, wycieczek, dyskotek, studniówek, spotkań wigilijnych i innych imprez integrujących społeczność szkolną,
 • pielęgnowanie tradycji szkoły, dbanie o jej wizerunek i promocję w środowisku lokalnym
 • współpraca z rodzicami i zachęcanie ich do aktywnego udziału w życiu szkoły,
 • współpraca z władzami samorządowymi i oświatowymi oraz innymi podmiotami wspierającymi szkołę w procesie wychowanie młodzieży,
 • indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży uzdolnionej, przy ścisłej współpracy  z rodzicami poprzez: wsparcie uczniów wymagających szczególnej opieki, organizowanie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, współpraca z rodzicami, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.
 1. MODEL WYCHOWANKA – ABSOLWENTA

Absolwent jest:

 • dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność,  poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych
 • człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości,
 • człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi,
 • człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki,
 • człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.
 1. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH  
   

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. 

      Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

 • dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych
  i wychowawczych (finansuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację),
 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 
 • zapewnienia bezpieczeństwo na terenie szkoły.

      Pedagog, jako realizator działań profilaktycznych:

 • organizują działania i poszczególne programy wychowawczo-profilaktyczne,
 • koordynują ich realizację,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów oraz analizują przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • określają formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • diagnozują środowisko szkolne w zakresie problemu uzależnień, agresji, poczucia bezpieczeństwa,
 • współpracują z nauczycielami, rodzicami, uczniami i instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży,
 • kierują uczniów na specjalistyczne badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • planują i koordynują działania w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia  i zawodu,
 • organizują akcje profilaktyczne,
 • prowadzą opiekę indywidualną nad uczniami wymagającymi wsparcia,
 • współpracują z rodzicami i wspólne wypracowywanie harmonogramu działań w celu rozwiązania zaistniałych problemów,
 • diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
 • podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
 • minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Nauczyciel, jako realizator działań profilaktycznych:

 • podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów
  i rodziców,
 • jest wzorem konstruktywnych zachowań,
 • wspiera każdego ucznia w jego rozwoju,
 • kształci i wychowuje młodzież w atmosferze wolności sumienia oraz szacunku  dla każdego człowieka,
 • dąży do pełni własnego rozwoju osobowego,
 • uwzględnia zalecenia specjalistów w pracy z uczniem,
 • reaguje i przeciwdziała wszelkim formom niewłaściwych zachowań,
 • uwzględnia cele wychowawcze w realizacji treści programowych,
 • reaguje i przeciwdziała wszelkim formom agresji i wandalizmu, konsekwentnie przestrzegać norm współżycia społecznego ,
 • oddziałuje wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych,
 • wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 •  kształci i wychowuje  w duchu patriotyzmu,
 •  reaguje na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,
 • realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Wychowawca, jako realizator działań profilaktycznych:

 • realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
 •  wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,
 • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,
 • opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • koordynują pracę wychowawczo – profilaktyczną w zespole klasowym,
 • podejmują działania w przypadkach przemocy, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów,
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
 • wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku  szkolnego,
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,
 • współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy,
 • współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką,
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, sądami rodzinnymi.

      Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

 • aktywnie współpracują ze szkołą,
 • biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki,
 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi  i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka,
 • znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę,
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich  działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

      Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia,
 • współorganizują imprezy i akcje szkolne,
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności  szkolnej,
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły,
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
 • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko,
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny).
 1. CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY

Szkoła posiada sztandar oraz własny ceremoniał. Do ceremoniału szkoły należy organizowanie uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych oraz oficjalne uroczystości: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów oraz obchody ważnych rocznic upamiętniających historyczne wydarzenia w dziejach narodu polskiego, odbywające się z udziałem pocztu sztandarowego.

 1. WYKAZ UROCZYSTOŚCI, WYDARZEŃ I IMPREZ OGÓLNOSZKOLNYCH

 Wykaz uroczystości, wydarzeń i imprez ogólnoszkolnych zgodny z opracowanym na  każdy rok szkolny kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych.

 1. MONITOROWANIE I REALIZACJA PLANÓW PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ ODBYWA SIĘ POPRZEZ:
 • obserwację zachowania uczniów przez nauczycieli w trakcie zajęć edukacyjnych, przerw i zajęć pozaszkolnych, uwagi pozytywne i negatywne zamieszczone
  w dziennikach lekcyjnych,
 • okresowe sprawdzanie realizacji harmonogramu planu pracy wychowawczej na dany rok szkolny,
 • kontrolowanie realizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
 • stosowanie aktywnych form na lekcjach wychowawczych dotyczących samooceny, samokontroli i współpracy uczniów,
 • sprawdzanie organizacji wycieczek szkolnych (karty wycieczek, wpisy do dziennika, itp.),
 • spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek, „dni otwartych szkoły” i indywidualnych rozmów (tematyka zebrań, frekwencja, informacje o postępach uczniów i działaniu szkoły),
 • nadzorowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych (plany pracy, dzienniki),
 • przeprowadzanie przez nauczycieli, psychologa szkolnego wywiadów środowiskowych dotyczących ucznia,
 • współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 • przyjęcie wniosków do planu pracy wychowawczej na kolejny rok szkolny.
 1. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO ODBYWA SIĘ POPRZEZ:
 • przeprowadzanie przez nauczycieli ankiet dla rodziców i uczniów dotyczących spraw wychowawczych w szkole,
 • sporządzenie raportu wewnętrznego, mierzenia jakości pracy szkoły w obszarze wychowania i jego analiza na posiedzeniach rady pedagogicznej,
 • przyjęcie wniosków dotyczących zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły,
 • podsumowanie przez dyrektora szkoły na posiedzeniu rady pedagogicznej realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
    1. Program Wychowawczo – Profilaktyczny przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 
    2. Po zakończeniu każdego roku szkolnego następuje weryfikacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego; 
    3. Wszelkich zmian w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym, w formie uchwalania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na bieżący rok szkolny, dokonuje z początkiem każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna;
    4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.