Sprzedawca

Wykonuje czynności związane z obsługą klienta, prawidłową organizacją stanowiska pracy,  planowanym rozmieszczeniem towarów na półkach sklepowych, przygotowaniem towarów do sprzedaży,   przygotowaniem ekspozycji towarów, dokonywaniem obliczeń, sporządzaniem umów, obsługą urządzeń  stosowanych w procesie sprzedaży towarów (kasa fiskalna, chłodziarki itp.)  oraz sprawnym wykonywaniem wszelkich zadań wynikających z pracy na stanowisku sprzedawca. Typowymi miejscami pracy sprzedawcy są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się  prowadzeniem działalności handlowej takie jak: sklepy różnej branży, markety, hipermarkety oraz duże sieci handlowe.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 •     dobry stan zdrowia
 • zainteresowanie zawodem
 • umiejętności pracy w zespole
 • życzliwość, uprzejmość w stosunku do potencjalnego klienta
 • uczciwość i sumienność

 

W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć:

 • posłużyć się terminologią dotyczącą działalności handlowej
 • zastosować przepisy dotyczące działalności handlowej
 • określić działania marketingowe stosowane w firmie handlowej
 • wykonać podstawowe zadania określone na stanowisku pracy
 • zastosować zasady obsługi klientów
 • zorganizować zaopatrzenie w towary
 • posłużyć się dokumentacją obowiązującą w przedsiębiorstwie handlowym
 • przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację składników majątku firmy
 • zaewidencjonować koszty handlowe
 • dokonać kalkulacji ceny sprzedaży towarów
 • obliczyć marżę zarezerwowaną i zrealizowaną
 • obliczyć podatek VAT naliczony i należny
 • posłużyć się programami komputerowymi stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym

Comments are closed.

Skip to content