Procedura Zespołu Wychowawczego

Zasady Postępowania Opiekunów Klas w Sprawach Wychowawczych

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie właściwej opieki nad uczniami klasy, którą prowadzi. W związku z tym powinien poznać ich warunki rodzinne i bytowe (ankiety, wywiady środowiskowe), orientować się jak funkcjonują w zakładach pracy (kontakt z pracodawcą, opinie bezpośrednich przełożonych), oraz jak radzą sobie z opanowaniem programu dydaktycznego (wymiana informacji z nauczycielami uczącymi).  W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu szkolnego (np. wagary, niewłaściwe zachowanie) wychowawca może podjąć działania dyscyplinujące go (rozmowy, porady, kary na szczeblu wychowawcy). Jeżeli jego oddziaływania nie spowodują zmian w zachowaniu zwraca się o pomoc do Szkolnego Zespołu Wychowawczego

2. Posiedzenie Szkolnego Zespołu Wychowawczego zostaje zorganizowane na pisemną prośbę wychowawcy złożoną w sekretariacie szkoły. Prośba powinna zawierać informacje o działaniach wychowawcy poprzedzających spotkanie.

3. W spotkaniu Zespołu Wychowawczego biorą udział: dyrektor, wychowawca, pedagog, uczeń, jego rodzice (opiekunowie) oraz inne osoby, których pomoc będzie potrzebna.

4. Po zapoznaniu się z problemami ucznia Zespół Wychowawczy ustala formy pomocy. Może to być zalecenie konsultacji psychologicznej lub medycznej, zorganizowanie pomocy dydaktycznej, zasugerowanie właściwej terapii.

5. Po przeanalizowaniu zachowania ucznia Zespół Wychowawczy może wnioskować o udzielenie kary dyscyplinarnej na szczeblu dyrektora szkoły. W przypadkach szczególnych może także wnioskować o skreślenie z listy.

6. Upomnienia i nagany dyrektora szkoły mogą zostać anulowane na pisemny wniosek wychowawcy, zawierający informacje o pozytywnych zmianach w zachowaniu ucznia. Okres próby ustala się na dwa miesiące.

7. Uczeń skreślony z listy może złożyć prośbę o zawieszenie kary. Okres próby ustala się na 6 miesięcy. Jeżeli w okresie próby uczeń z zawieszoną karą skreślenia narusza regulamin szkolny następuje jej wykonanie. Pisemny wniosek z uzasadnieniem przygotowuje wychowawca i składa w sekretariacie szkoły.

8. Po 6 miesiącach prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole kara skreślenia zostaje anulowana. Analizę jego zachowania przeprowadza i odpowiedni wniosek zgłasza Zespół Wychowawczy.

9. Uczeń oraz jego prawny opiekun mogą zwrócić się pisemnie do dyrektora szkoły z prośbą o wcześniejsze zakończenie lub póżniejsze rozpoczęcie roku szkolnego (nie dłużej niż na okres dwóch tygodni). Podanie winno zawierać uzasadnienie wraz z opisem sytuacji szkolnej (frekwencja na zajęciach, propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów itp.) potwierdzone przez wychowawcę klasy i nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych. Po zapoznaniu się z sytuacją ucznia decyzję wydaje dyrektor szkoły i przekazuję ją wychowawcy klasy.

Comments are closed.

Skip to content