dokumenty

Wzory druków:

WZÓR DRUKU „ZŁOTA NADZIEJA”

WZÓR DRUKU „ZŁOTA PRYMUS” 

WZÓR DRUKU „ZŁOTY TALENT”

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 

Duplikaty:

DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów 

 

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkół zlikwidowanych 

I. PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.).
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170),
– Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

II. WYMAGANE DOKUMENTY

– wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej),
– potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,
– upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument.

III. OPŁATA

Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego w pkt. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu,  tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy

KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU 
NBP OO WROCŁAW
24 1010 1674 0027 5622 3100 0000

W przypadku przelewów zagranicznych: Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski: “PL”

IV. REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Oddział ds. obsługi archiwum
Pątnowska 50
59-220 Legnica

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

wniosek-o-wydanie-duplikatu

Comments are closed.

Skip to content