Szkoła Kluczowych Kompetencji

Podsumowanie projektu SKK

Wakacyjne Koła Naukowe 2012/2013

SKK- 1.03.2012

SKK -działania w I semestrze 2012/2013

Olimpiada przedsiębiorczości

 SKK wizyta

 SKK-Konkursy 2012-2013

 SKK- Koła Naukowe 14.11.2012

W dniach  od 16  do 22 lipca 2012 roku  uczniowie naszej szkoły brali udział w Wakacyjnych Obozach Naukowych (WON) w ramach Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo-zachodniej”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie wraz z opiekunem Panem mgr Andrzejem Kudrą  zostali zlokalizowani w Ośrodku Wypoczynkowym „Limba” w Poroninie.

Zgodnie z założeniami Projektu podczas WON realizowany był program merytoryczny i rekreacyjno -sportowy.
Pierwszy – obejmował głównie zajęcia umożliwiające motywowanie uczniów
do nauki języków obcych, przedsiębiorczości poprzez ich aktywizowanie, organizację zajęć w sposób niekonwencjonalny w różnorodnych formach.
Drugi – ukierunkowano na rekreację i poznanie regionów oraz kultury
i obyczajów miejscowej ludności.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów.
Dominowały w nich metody aktywizujące, wykorzystujące m.in. różnorodne uzdolnienia uczniów i warunki lokalne, a także wprowadzające elementy rywalizacji między grupami.

 

Szkolny administrator projektu
Małgorzata Legan

SKK 2012-2013

Od 1 września 2010r. szkoła nasza bierze udział w PONADREGIONALNYM PROGRAMIE ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKÓŁ POLSKI CENTRALNEJ I POŁUDNIOWO – ZACHODNIEJ  SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI.

Idea Projektu
Celem ogólnym projektu jest podniesienie do grudnia 2013 r. poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwach: opolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe Projektu to: 

 • wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów   z 40 szkół w ramach programów nauczania;
 • zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych                          i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych:
  • Wakacyjne Obozy Naukowe,
  • Koła Naukowe,
  • Studium Kompetentnych Liderów,
  • Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
 • wsparcie nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego   o programy autorskie uwzględniające kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości;
 • zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z 4 województw i 40 szkół.

 

Beneficjenci Projektu to uczniowie 40 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich              z województw: dolnośląskiego; kujawsko-pomorskiego; opolskiego; wielkopolskiego.

Okres realizacji Projektu to 01.10.2009 – 31.12.2013 r.

W rezultacie wdrażania Projektu zostanie opracowanych i upowszechnionych 160 programów nauczania opracowanych przez 160 nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości, języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT.   4000 uczniów zostanie objętych nauczaniem w oparciu o autorskie programy.   1600 uczniów weźmie udział w Wakacyjnych Obozach Naukowych i Kołach Naukowych  240 uczniów będzie uczestniczyć w Studium Kompetentnych Liderów  400 uczniów będzie uczestniczyć w Przedsiębiorstwie Symulacyjnym  Powstaną liczne raporty, publikacje, artykuły4000 uczniów nabędzie umiejętność praktycznego wykorzystania Kompetencji Kluczowych  4000 uczniów podniesie wiedzę i umiejętności w zakresie Kompetencji Kluczowych zostanie nawiązana współpraca pomiędzy nauczycielami </li>.

W Programie biorą udział niżej wymienieni nauczyciele i uczniowie,  w poszczególnych kompetencjach:

Lp. Kompetencja Nauczyciel Klasa Zawód
1. Język obcy Piotr Wesołowski I CZ ZSZ mechanik pojazdów sam.
2. Matemat.-przyrodn. Krzysztof Chałupka I DZ ZSZ klasa wielozawodowa
3. Technol. inform. Andrzej Kudra I AT technik hotelarstwa
4. Przedsiębiorcz. Małgorzata Legan I BZ ZSZ fryzjer

W ramach działań w Projekcie:

 1.                Zostanie utworzony portal edukacyjny „kluczowE-kompetencje”, na którym będzie się odbywać komunikacja i wymiana informacji pomiędzy organami prowadzącymi, nauczycielami i partnerem w Projekcie.
 2.           Odbędą się seminaria dla organów prowadzących i pracowników oświaty w celu zidentyfikowania oczekiwań co do jakości i kierunków kształcenia w szkołach zawodowych, służące diagnozie sytuacji lokalnej i regionalnej oraz prezentacji umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.
 3.           Przeprowadzone będą zajęcia w 40 szkołach zgodnie z opracowanymi autorskimi programami i metodami uwzględniającymi cztery kompetencje kluczowe w zakresie nauk: matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości
 4.           W celu doskonalenia nabywanych przez uczniów kompetencji kluczowych, poza zajęciami w szkołach zostaną zorganizowane: Wakacyjne Obozy Naukowe, Koła Naukowe, Studium Kompetentnych Liderów, Przedsiębiorstwo Symulacyjne.
 5.            Dla nauczycieli zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu metodyki rozwijania kompetencji kluczowych.

Zostaną przeprowadzone półroczne seminaria – „Platforma kompetencji” dla nauczycieli, służące współpracy, wymianie doświadczeń, spostrzeżeń we wdrażanych w szkołach programach.

Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej       i zatrudnienia.

Porozumiewanie się w językach obcych:            Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym – na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie                         i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby. Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych. Stopień opanowania języka przez daną osobę może być różny w przypadku czterech kompetencji językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) i poszczególnych języków oraz zależny od społecznego i kulturowego kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub zainteresowań danej osoby.

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne:            a) Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne        i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).                        b) Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań                i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

Kompetencje informatyczne            Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

Inicjatywność i przedsiębiorczość      Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans. Są podstawą bardziej konkretnych umiejętności                i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym              lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one podejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.

 

przygotowała
Koordynator Szkoły Przedsiębiorczości
M. Legan

Comments are closed.

Skip to content