Szkoła Przedsiębiorczości

Decyzją Komisji Certyfikacyjnej     nasza szkoła otrzymała
NOMINACJĘ
do Certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości

 

Program realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego,   Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

W dniu 12 marca 2008r. na konferencji KSZTAŁTOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH W SZKOLE    pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego połączonym     z Galą Wojewódzką Nadania Certyfikatów Jakości   SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI     Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie     otrzymał od Kapituły Certyfikatu na wniosek     Komisji Certyfikacyjnej    certyfikat SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Kapituła Certyfikatu w składzie:      Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej      Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego      Danuta Jabłońska – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości      Marek Rocki – Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych      Zbigniew Modrzewski – Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Jesteśmy pierwszą szkołą w powiecie dzierżoniowskim, która uzyskała Certyfikat SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, jedną z 19 szkół ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim. SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCIjest znakiem jakości w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości:

  • kształtuje wśród uczniów postawy przedsiębiorcze,
  • dba o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej,
  • współpracuje z gospodarczo – społecznym otoczeniem szkoły,
  • inicjuje działania z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne,
  • przygotowuje do rynku pracy

 

    Organizator Programu:

 

Współpraca:


Partnerzy:

Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości zaświadcza, że nasza szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi.
Certyfikat został przyznany na 3 lata, z możliwością jego przedłużenia, pod warunkiem przystąpienia do kolejnego cyklu certyfikowania.       Warunkiem uzyskania certyfikatu było spełnienie wymogów zawartych       w standardach jakości w zakresie edukacji ekonomicznej. Proces uzyskiwania Certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości był dwustopniowy. Pierwszy etap to Nominacja, drugi etap to Certyfikacja.  Podczas pierwszego etapu dążenia do Nominacji szkoła nasza realizowała działania zapisane w dwóch z czterech obszarów certyfikowania.  Podczas drugiego etapu dążenia do Certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości szkoła realizowała działania zawarte we wszystkich czterech obszarach certyfikowania.
I obszar Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy Szkoła stwarza odpowiednie warunki do kształtowania u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy.

II obszar Uczymy świadomego gospodarowania finansami Szkoła stwarza odpowiednie warunki do przygotowania uczniów do świadomego zarządzania finansami.

III obszar Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi       Szkoła rozwija współpracę z lokalnymi partnerami.

IV obszar Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia.

 

przygotowała
Koordynator Szkoły Przedsiębiorczości
M. Legan

Comments are closed.

Skip to content