Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Zespół Szkół zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010 roku
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji, jaka jest niezbędny do jej opublikowania,
 • w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie
 • E-mail: sekretariat@zsz.dzierzoniow.pl
 • Telefon: 74 831 52 60 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie, powinien także określić formę tej informacji .

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 24

E-mail: szkola@zsz.dzierzoniow.pl

Telefon: 74 8315269

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 2 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 58-200 Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 24

obsługuje interesantów w 2 lokalizacjach:

 • budynek główny przy ul. Piłsudskiego 24

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Piłsudskiego 24 z poziomu parteru (zamknięte w czasie epidemii), nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście od ul. Rzeźniczej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (winda). Wewnętrzna komunikacja odbywa się klatką schodową. Ograniczenie dostania się bezpośredniego do działu administracji na I piętrze (sekretariat, gabinet dyrektora, główna księgowa i kadry) ze względu na stopnie schodowe na piętra oraz do pomieszczenia na poddaszu – dostęp tylko schodami.

W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • budynek Internatu przy ul. Mickiewicza 1

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych (brak windy i podjazdu). Toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obie lokalizacje dysponują miejscem parkingowym. Parkingi nie mają wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym – (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) dyrektor szkoły informuje, że:

Szkoła przyjmuje do załatwienia sprawy zgłaszane:

 1. osobiście,
 2. przy udziale tłumacza,
 3. przy udziale osoby przybranej,
 4. w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy pomocy przeszkolonego pracownika Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza języka migowego jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

 1. pisemnie, przesyłając zgłoszenie:
 • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkola@zsz.dzierzoniow.pl)
 1. telefonicznie, dzwoniąc na numer: 74 8315260, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 

Informacje dodatkowe 

Ułatwienia

 • Ustawienie kontrastu (na stronie internetowej spełnia WCAG na poziomie AAA)
 • Powiększenie czcionki
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką,
 • zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących,
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest szkola@zsz.dzierzoniow.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8315260. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.