Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy.

 

Regulamin rekrutacji

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Projekt pn. „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy” jest realizowany w ramach Priorytetu 10 Edukacja, Działania 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
 2. Projekt jest realizowany przez partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego i Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
 3. Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 listopada 2018 roku na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
 4. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez działania dostosowujące kwalifikacje uczniów i nauczycieli do potrzeb rynku pracy.
 5. Niniejszy regulamin określa:

– słownik pojęć

– zakres wsparcia

– warunki uczestnictwa w projekcie

– procedury rekrutacji

– uprawnienia i obowiązki uczestników projektu

– zasady rezygnacji z zajęć

– zasady monitoringu

 1. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Kierownika Projektu. Projekt jest realizowany w Partnerstwie, podział zadań w projekcie określa umowa partnerska oraz szczegółowy wniosek o dofinansowanie projektu.
 2. W celu sprawnego realizowania Projektu z Kierownikiem Projektu współpracują:

– specjalista ds. rozliczeń

– mentor szkolny

 1. Decyzje dotyczące rekrutacji podejmuje Kierownik Projektu.
 2. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są w szkolnych biurach projektu oraz w biurze projektu u Partnera.
 • 2

Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. Wnioskodawca – Powiat Dzierżoniowski
 2. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielone jest wsparcie poprzez jej udział w projekcie dofinansowanym.
 3. Projekt – projekt „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy”
 4. Lider – Powiat Dzierżoniowski
 5. Partner – Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
 6. Kierownik Projektu – osoba zarządzająca Projektem
 7. WD- Województwo dolnośląskie
 8. SL2014- Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 3

Zakres wsparcia

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

 1. Staże zawodowe dla uczniów
 2. Staże zawodowe dla nauczycieli
 3. Szkolenia i kursy dla uczniów
 4. Szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
 5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne (pozalekcyjne) dla uczniów
 6. Doradztwo zawodowe dla uczniów
 7. Wyposażenie szkół w środki dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć
 8. Wycieczki zawodoznawcze

 

 • 4

Warunki uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do 670 uczniów  6 szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, objętych wsparciem projektowym,  leżących na terenie powiatu dzierżoniowskiego którzy uczęszczają do szkoły i skorzystają z udzielonego wsparcia oraz 30 nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach:

 

 • 5

Procedury rekrutacji

 • 6

Uprawnienia i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności na liście obecności.
 3. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestników spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przystąpienia do testów kompetencji i ankiet badających poziom wiedzy na początku i na końcu zajęć, zgdnie z zapisami umowy o dofinansowanie
 5. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:

– przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności (20 %), nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie,

– złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez rodzica bądź opiekuna,

 • 7

Zasady rezygnacji z zajęć

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników.
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany powiadomić Projektodawcę pisemnie o tymże fakcie.
 5. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości uczestników uniemożliwiającej stworzenie listy rezerwowej, w przypadku rezygnacji uczestników, projektodawca zobowiązuje się do intensyfikacji działań promocyjno-rekrutacyjnych, w celu zrekrutowania nowych uczestników.
 • 8

Zasady monitoringu Uczestników

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności.
 2. Uczestnik Projektu/ Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązuje się podać dane niezbędne Projektodawcy do wypełnienia kwestionariusza SL2014 na deklaracji przystąpienia do projektu.
 3. Rodzic/Opiekun Prawny już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
 4. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny uczestnicy są zobowiązani do udzielania informacji (w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie), na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie.
 • 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie Reguły i zasady wynikające z RPO WD 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Informacja o treść regulaminu została przekazana uczestnikom projektu.
 5. Regulamin jest dostępny w szkolnych biurach projektu oraz w biurze projektu Partnera tj. Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.
 6. Załączniki do Regulaminu rekrutacji:
 7. deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia – zał 1 deklaracja uczestnictwa ucznia
 8. deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela – zał 2 deklaracja uczestnictwa nauczyciela
 9. oświadczenie uczestnika projektu dla nauczyciela – zał 3a oświadczenie uczestnika projektu
 10. oświadczenie uczestnika projektu dla ucznia – zał 3b oświadczenie uczestnika projektu
 11. oświadczenie dla nauczyciela – zał 4 oświadczenie dla nauczyciela
Bookmark the permalink.

Comments are closed.