Mechanik pojazdów samochodowych

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych.  Kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie   pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych  stanowiskach obsługowo – naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.   Absolwent może  podejmować pracę  w zakładach rzemieślniczych mechaniki samochodowej i przemysłowych, oraz w komórkach służby technicznej odpowiedzialnych za eksploatację pojazdów mechanicznych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobry stan zdrowia, odporność na zapachy i smary
 • sprawność i wytrzymałość fizyczna
 • koordynacja zmysłowo-ruchowa
 • zdolność koncentrowania uwagi
 • spostrzegawczość i podzielność uwagi
 • systematyczność i dokładność
 • zmysł techniczny, odporność na stres i wyzwania
 • zainteresowanie motoryzacją i nowinkami technicznymi

W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć:

 • łatwo poruszać się po warsztacie mechanicznym
 • czytać rysunek techniczny, klasyfikować pojazdy samochodowe według przeznaczenia i budowy
 • oceniać jakość wykonanej pracy
 • znać podstawowe mechanizmy jakie działają w pojazdach samochodowych
 • rozróżniać narzędzia niezbędne przy pracach remontowych i modernizacyjnych w pojazdach  samochodowych
 • wykorzystywać technikę komputerową w zakresie praktyki warsztatowej
 • wykonywać próby kontrolne zespołów i pojazdów po naprawie, stosować przepisy BHP
 • oceniać stan techniczny pojazdów i zespołów z wykorzystaniem metod diagnostyki samochodowej
 • wykonywać próby pokontrolne pojazdów

Comments are closed.

Skip to content