Blacharz

Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz usługowe w zakresie obróbki i  kształtowania elementów z blach i profili kształtowanych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, przy   użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich  i monterskich ręcznych z napędem mechanicznym z wykorzystaniem przyrządów kontrolno –  pomiarowych. Absolwent może znaleźć pracę w przedsiębiorstwach produkujących nadwozia i kabiny  pojazdów samochodowych, w punktach serwisowych i autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów  samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, w wyspecjalizowanych zakładach rzemieślniczych blacharstwa samochodowego.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania techniczne
 • wyobraźnia przestrzenna i techniczna umożliwiająca wykonywanie prac zgodnych z rysunkiem, szkicem  lub wzorem
 • szybka orientacja i wysoki stopień spostrzegawczości
 • zdolność koncentracji uwagi
 • dobra sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek
 • rozumowanie logiczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i porządku

 

W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć:

 • odczytywać i posługiwać się dokumentacją technologiczną oraz instrukcjami obsługi pojazdów  samochodowych, a także wykorzystywać normy, poradniki i literatury fachowej
 • sporządzać szkice wyrobów blacharskich oraz odczytywać: schematy, rysunki wykonawcze, złożeniowe  i montażowe
 • dobierać materiały stosowane w blacharstwie samochodowym zgodnie z dokumentacją techniczną
 • wykonać podstawowe obliczenia warsztatowe
 • oceniać stan techniczny nadwozi pojazdów samochodowych oraz osprzętu nadwozia
 • posługiwać się narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi o napędzie pneumatycznym lub elektrycznym  w pracach blacharskich
 • działać twórczo, samodzielnie podejmować decyzje oraz korzystać ze swoich praw przy podejmowaniu i    rozliczaniu działalności gospodarczej

Comments are closed.

Skip to content