REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia”

 

Projekt pn. Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Beneficjent – Powiat Dzierżoniowski z siedzibą w Dzierżoniowie, Rynek 27, NIP: 882-21-25-482,
REGON: 890722149,

Partner – Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, z siedzibą w Dzierżoniowie Rynek 36,
NIP: 882-212-26-21, REGON: 362761833,

Podmioty realizujące projekt:

 1. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
 2. Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
 3. Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
 4. Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Biuro projektu – miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem projektu.

Adres biura projektu:

Biuro “Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”
Rynek 36
58-200 Dzierżoniów
tel. 74 81 08 431

Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielone jest wsparcie poprzez jej udział w projekcie;

SL2014 – Centralny System Teleinformacyjny wspierający realizację systemów operacyjnych;

Szkolny Koordynator Projektu – osoba wyznaczona przez Dyrektora podmiotu realizującego projekt, odpowiedzialna w szkole za przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz prawidłową realizację projektu
w danej jednostce oświatowej.

 • 1.

Cel projektu

Wzrost kompetencji zawodowych u 226 uczniów oraz 23 nauczycieli
w 5 szkołach zawodowych Powiatu Dzierżoniowskiego, poprzez zaplanowanie zadań ukierunkowanych na rozwój i wspieranie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, zwiększenie atrakcyjności
w kształceniu zawodowym w kierunkach preferowanych przez lokalnych pracodawców, a także podniesienie kompetencji  i umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego. Efektem tych działań będzie zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształconych na trenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

 • 2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie

Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia;

 1. Projekt jest realizowany w okresie: 01.01.2021r.- 30.06.2023r.;
 2. Projekt jest realizowany w Partnerstwie, podział zadań w projekcie określa umowa partnerska oraz wniosek o dofinansowanie Projektu.
 3. Wszystkie informacje dot. realizacji Projektu dostępne są u Szkolnych Koordynatorów oraz
  w Biurze Projektu Partnera – „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.
 • 3.

Założenia projektu oraz zakres wsparcia

 1. Udział uczestników/-czek (uczniów/uczennic) w projekcie i wsparcie w jego ramach jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Projekt obejmuje zakres wsparcia określonego diagnozą przeprowadzoną wśród szkół ponadpodstawowych zainteresowanych udziałem w projekcie.
 3. Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu
  w procesach rekrutacyjnych przeprowadzonych w szkołach biorących udział w projekcie.
 4. Projekt obejmuje następujące rodzaje wsparcia Uczestników:
  1. Organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów objętych udziałem w projekcie;
  2. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz doradztwa zawodowego
  3. Szkolenia dla nauczycieli w celu podniesienia kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kluczowych.
 5. Rodzaje oraz terminy realizacji w/w form wsparcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem form wsparcia opracowanych przez szkoły oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
 6. Na Szkolnym Koordynatorze leży obowiązek realizacji projektu zgodnie z wnioskiem i umową
  o dofinansowanie oraz wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 4

Kryteria uczestnictwa w projekcie i zasady rekrutacji

 1. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli 4 Zespołów Szkół Zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego, będących podmiotami realizującymi projekt.
 2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są uczniowie szkół, do których skierowany jest projekt:
  1. którzy (dot. uczniów pełnoletnich) zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyli wypełniony i podpisany komplet dokumentów będących załącznikiem do niniejszego Regulaminu;
  2. których rodzice/opiekunowie prawni (dot. uczniów niepełnoletnich) zgłosili chęć uczestnictwa ucznia w projekcie oraz dostarczyli wypełniony i podpisany komplet dokumentów będących załącznikiem do regulaminu.
 3. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są nauczyciele przygotowania zawodowego ze zdefiniowaną potrzebą podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zatrudnieni
  w szkołach, do których skierowany jest projekt, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyli wypełniony i podpisany komplet dokumentów będących załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 4. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem:
  1. jasnych, przejrzystych i dostępnych zasad zapewniających równy dostęp do informacji;
  2. zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, orientację seksualną, sytuację materialną, przynależność związkową lub partyjną;
  3. zasad równości szans i niedyskryminacji;
  4. zasady przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Za przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzi Szkolny Koordynator Projektu oraz Dyrektor każdej ze szkół realizujących projekt.
 6. Informacje o Projekcie oraz rekrutacji dostępne są:
  1. W siedzibie Beneficjenta – Powiat Dzierżoniowski, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów,
  2. w każdej ze szkół u Szkolnego Koordynatora Projektu oraz w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń,
  3. na stronach internetowych szkół oraz Partnera Projektu,
  4. w Biurze Projektu „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.
 7. Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w dwóch edycjach: styczeń – marzec 2021 oraz październik – grudzień 2021 i będzie prowadzona w szkołach w sposób jawny metodą wewnętrzną w formie:
  1. Aktywnej – organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców (np. podczas lekcji wychowawczych i „wywiadówek”);
  2. Pasywnej – kampania informacyjna na stronie internetowej szkoły, Beneficjenta i Partnera projektu, plakaty umieszczone w szkołach;

Procedura rekrutacji uczniów do projektu obejmuje następujące etapy:

  1. złożenie do Szkolnego Koordynatora Projektu następujących dokumentów wypełnionych i podpisanych przez ucznia pełnoletniego/rodzica/opiekuna prawnego dziecka:
   • – deklaracja uczestnictwa w projekcie,
   • – formularz  zgłoszeniowy,
   • – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
  1. weryfikacja kryteriów dokonywana będzie przez Szkolnego Koordynatora Projektu.
   • kryterium formalnym jest konieczność uczęszczania do szkoły i klasy o kierunku zgłoszonym do udziału w projekcie (os. poniżej 18 r. ż.- zgoda rodzica/prawnego opiekuna).
   • kryterium pierwszeństwa: orzeczenie o niepełnosprawności (zaświadczenie 3 pkt),  Płeć – Kobieta (3 pkt). W przypadku staży, pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców.
   • kryterium dodatkowym są niskie dochody (oświadczenie/zaświadczenie 1 pkt), wiek 18 lat (1 pkt).
  1. podjęcie decyzji przez Szkolnego Koordynatora Projektu o zakwalifikowaniu uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej; w przypadku rezygnacji lub nieuzasadnionej nieobecności lub długotrwałej choroby uczestnika, uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z listy rezerwowej;
  3. w przypadku dużej liczby chętnych każdorazowo pod uwagę będą brane kryteria pierwszeństwa i dodatkowe a także opinia nauczyciela/pedagoga szkolnego nt. potrzeb, deficytów, problemów, potencjałów, zagrożeń ucznia wyrażającego chęć wzięcia udziału w programie;
  4. w przypadku uzyskania przez dwóch/dwie lub więcej uczniów/uczennic takiej samej liczby punktów, kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do Projektu będzie kolejność na liście zgłoszeń (według terminu złożenia wymaganych dokumentów);
  5. listę uczestników projektu przygotowaną przez Szkolnego Koordynatora każdorazowo zatwierdza Dyrektor podmiotu realizującego projekt;
  6. poinformowanie (ustne bądź telefoniczne) uczniów/rodziców/opiekunów o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w projekcie.
 1. (8)Procedura rekrutacji nauczycieli do projektu obejmuje następujące etapy:
  1. wypełnienie i złożenie do Szkolnego Koordynatora Projektu następujących dokumentów:
    • – deklaracja uczestnictwa w projekcie,
    • – formularz  zgłoszeniowy,
    • – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,
  2. weryfikację kryteriów przeprowadzi Szkolny Koordynator Projektu;
    • kryterium formalnym jest dobrowolna deklaracja uczestnictwa w projekcie (złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów);
    • kryterium pierwszeństwa: niższy stopień niż nauczyciel dyplomowany (2 pkt);
    • kryterium dodatkowe: rekomendacja dyrekcji do udziału w projekcie (1 pkt).
  3. za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu dokumentów do Szkolnych Koordynatorów.
  4. podjęcie decyzji przez Szkolnego Koordynatora Projektu o zakwalifikowaniu uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  5. stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej – w przypadku rezygnacji lub nieuzasadnionej nieobecności albo długotrwałej choroby uczestnika, uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z przygotowanej listy rezerwowej;
  6. w przypadku uzyskania przez dwóch/dwie lub więcej nauczycieli takiej samej liczby punktów, kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do Projektu będzie kolejność na liście zgłoszeń (według terminu złożenia wymaganych dokumentów).
  7. listę uczestników projektu przygotowaną przez Szkolnego Koordynatora każdorazowo zatwierdza Dyrektor podmiotu realizującego projekt.
  8. uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostają powiadomieni o tym fakcie przez Szkolnego Koordynatora, niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników.
 2. 9. W ramach projektu dopuszcza się możliwość uczestniczenia 1 ucznia/uczennicy, 1 nauczyciela/nauczycielki w kilku formach wsparcia, z zastrzeżeniem, iż każdy uczeń/uczennica biorący/a w którejkolwiek z dostępnych z form wsparcia musi wziąć udział w stażu/praktyce zawodowej.
 • 5.

Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Wszyscy uczestnicy projektu mają prawo do pełnej informacji dotyczącej swojego uczestnictwa
  w projekcie, w szczególności o terminach, miejscach i zasadach uczestnictwa w wybranych formach wsparcia przewidzianych w projekcie.
 2. Uczestnicy kursu zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności.
 1. Uczestnicy projektu są zobowiązani do punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz do obecności na przynajmniej 70% wszystkich zajęć. Uczestnik projektu ma prawo do opuszczenia 30% godzin z całości kursu.
 2. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności Uczestników spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w pre i post teście, przygotowanych przez Szkolnych Koordynatorów, które mają na celu zbadanie wzrost kompetencji.
 4. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminów, które są zaplanowane wobec ich form wsparcia.
 5. Uczestnicy zobowiązani sią do udziału w badaniach monitorujących zmniejszenie się
  i zdiagnozowanych deficytów.
 6. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od uczestników projektu, zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie wskazanym przez Organizatora.
 1. Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, miejsca zatrudnienia.
 2. Niewypełnienie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników projektu.
 • 6.

Rezygnacja i wykluczenie

Uczestnik projektu może zrezygnować lub zostać wykluczonym z udziału w projekcie.

Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora (w formie pisemnej lub e-mailowej)
o rezygnacji z własnego uczestnictwa w projekcie.

Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu:

 1. przekroczenia 30% nieobecności w formie wsparcia (niezależnie od powodów nieobecności);
 2. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających);
 3. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.

W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z udziału w projekcie uczestnika będącego na liście podstawowej, zwolnione miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej (pod warunkiem, że czas jaki pozostał do końca kursu pozwoli na opanowanie materiału w stopniu umożliwiającym przystąpienie do wymaganych egzaminów).

 • 7

Zasady monitoringu Uczestników

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania przygotowanej przez podmiot realizujący projekt list obecności/ewidencji godzin pracy
 2. Uczestnik projektu/rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się podać dane niezbędne Beneficjentowi do wypełnienia kwestionariusza SL2014.
 3. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny uczestnicy są zobowiązani do udzielania informacji, na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie.
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie wytyczne i zasady wynikające z RPO WD 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.
 3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibach podmiotów realizujących projekt, w Biurze Projektu, „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” oraz na stronach internetowych podmiotów uczestniczących w niniejszym projekcie.
 5. Załączniki do Regulaminu rekrutacji:
  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia;
  2. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia;
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela;
  4. Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela;
  5. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.