Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr2 i. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Dzierżoniów, dnia 27.09.2023r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na:

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr2 i. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie”.


Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 2 im prof. T. Kotarbińskiego

ul. Piłsudskiego 24; 58-200 Dzierżoniów

tel./fax 74-831-52-60
NIP 882-14-6–451
e-mail: szkola@zsz.dzierzoniow.pl
 Zaprasza do składania ofert na realizację usługi, polegającej na:
Komplet dokumentacji projektowej dla pomieszczeń w budynku głównym obejmuje:

1)   projekt budowlany – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz na CD – wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020, poz. 1609);

2)   projekt wykonawczy – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz na CD – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013, poz. 1129) oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609);

3)   kosztorys inwestorski – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz na CD – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389);

4)   przedmiar robót – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz na CD – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129);

5)   specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz na CD – wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 11293.    Uzyskaniu niezbędnych wytycznych, decyzji i pozwoleń oraz innych potrzebnych dokumentów urzędowych na wykonanie zadania.
I.  Opis przedmiotu zamówienia:
Prace będą polegały na wykonaniu między innymi:

1. Roboty rozbiórkowe :

 • – usunięcie podłogi z paneli posadzki z i jej wywiezienie,
 • – usunięcie starych okien dwuszybowych,
 • -usunięcie krat w oknach.
 • -demontaż starych drzwi,
 • -wywóz gruzu

2. Wykonanie zabudowy wnęki na szafy

 • – postawienie ścianki z regipsów z miejscem na drzwi przesuwne
 • – zakup i montaż drzwi przesuwnych wraz z uchwytami oraz z zamkiem

3. Położenie nowej instalacji elektrycznej

 • -wykucie bruzd
 • -zaprawa bruzd po ułożeniu okablowania
 • -rozprowadzenie okablowania elektrycznego, demontaż starego
 • -wymiana skrzynki bezpiecznikowej i podział obwodów, montaż nowych bezpieczników zgodnie z zapotrzebowaniem mocy
 • -montaż nowych gniazd i puszek w ścianach i podłodze, demontaż starych
 • -montaż nowego oświetlenia lamp led w suficie, demontaż starych
 • -schowanie całego okablowania w ścianę

4. Roboty budowlano-remontowe

 • – Wykonanie izolacji poziomej-podcinka budynku
 • -odbicie tynków ze starej farby bądź tynku
 • -położenie nowych tynków z zaprawy, położenie gładzi
 • -gruntowanie ścian
 • -dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
 • -remont posadzki z przetarciem na gładko i jej wypoziomowaniem i zastosowaniem żywicy w celu odcięcia wilgoci.
 • -położenie wykładziny PCW z 10 cm wywinięciem na ścianę
 • -wywóz gruzu i odpadów

5. Montaż nowych rolet zaciemniających elektrycznych na oknach,

6. Montaż nowych wieszaków dla uczniów, demontaż starych

7. Roboty hydrauliczne

 • -schowanie wszystkich rur centralnego ogrzewania w ściany
 • -wymiana grzejników centralnego ogrzewania z zaworami termostatycznymi, demontaż starych

8. Wymiana drzwi wejściowych do sali informatycznej na drzwi antywłamaniowe

9. Położenie nowej instalacji sieci internetowej

 • -wykucie bruzd po położeniu instalacji zaprawienie bruzd
 • -położenie nowego okablowania internetowego, demontaż starego
 • -montaż nowych gniazdek (na wysokości gniazd elektrycznych) i puszek, demontaż starych.

10. Wykonanie sufitu podwieszanego.

11.Wymiana okien na okna trzyszybowych o współczynniku przenikania ciepła Uw 0,5-0,9 (W/(m2K).


12.  Inne roboty konieczne dla wykonania zadania.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z zamawiającym wstępnych założeń rozwiązań     projektowych.
5. W ramach usługi Wykonawca uzyska dla Zamawiającego niezbędne wytyczne, decyzje i pozwolenia (na piśmie) niezbędne do wykonania zadania.
6. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:
Przedmiot zamówienia powinien:

 • •    uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, jak i  wszelkich przedmiotowych  rozporządzeń  wykonawczych,
 • •    posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami,
 • •    zawierać wszystkie niezbędne wytyczne, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne konieczne do prawidłowej realizacji prac projektowych oraz zapewniać możliwość wykonania  robót i oddania do użytkowania,
 • •    w rozwiązaniach projektowych uwzględnić zastosowanie materiałów, urządzeń i technologii dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  w budownictwie.


7.    Wymagania ilościowe dotyczące dokumentacji projektowej:

•     dokumentacja projektowa w wersji papierowej (4 egzemplarze) i w wersji elektronicznej zapisanej na płytach CD (1 egzemplarz),
•     przedmiar robót w wersji papierowej (2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej na płytach CD (1 egzemplarz),
•     kosztorys inwestorski i ofertowy w wersji papierowej (2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej (2 egzemplarz),
•    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej (2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej (1 egzemplarz),
•    dokumentacja w wersji elektronicznej zostanie przekazana: w formacie pdf, w formacie edytowalnym: dokumenty tekstowe – doc lub odt, pliki graficzne – dwg lub dxf, kosztorysy – ath, tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych – xls lub ods.

8. Zamawiający zobowiązuje się, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i odbiorów dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.
II. Termin realizacji zamówienia:

 • •    rozpoczęcie    –   po podpisaniu umowy,
 • •    zakończenie   –   do 10.11. 2023r.
 • •    termin płatności wynagrodzenia: po zakończeniu usługi i przedłożeniu prawidłowo sporządzonej dokumentacji, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu faktury.

III. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium  –  cena 100%.
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego wraz z najniższą ceną.
IV. Termin i miejsce złożenia oraz otwarcia ofert:         
1.    Ofertę należy złożyć do dnia 10.10. 2023r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Nr 2 im prof. T. Kotarbińskiego, 58-200 Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 24
2.     Osobiście lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z umieszczoną na niej nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz dopiskiem Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr2 i. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie”.” (liczy się data wpływu ,  a nie data stempla pocztowego).
3.    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11. 10. 2023r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
4.    O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie lub elektronicznie.
V. Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę zawierającą proponowaną cenę prosimy przedstawić w zestawieniu tabelarycznym według schematu:
Kwota netto    Podatek VAT    Kwota brutto
        
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
3. Wykonawca dołączy do oferty decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  wraz z numery REGON, NIP.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI. Informacje dodatkowe:
1.     Oferowana cena za wykonanie zamówienia może podlegać negocjacjom w dół. Wartość zamówienia objętego niniejszym zamówieniem nie może przekroczyć kwoty 30000 EURO netto.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu  uzupełnienia lub doprecyzowania ofert a także możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
3.    Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
4.    Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego Zapytania Ofertowego jest:
•    w sprawach technicznych i formalnych     

–  Andrzej Myślicki– tel. 74-831-52-60, 695319556 w godzinach: 8:00 – 15:00.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.