Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) w związku z art. 20f ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), zarządza się co następuje:

§ 1.

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, należą:

  1. dla kandydatów do technikum w zawodzie : Technik hotelarstwa, Technik usług fryzjerskich i Technik żywienia i usług gastronomicznych:
  • język polski,
  • geografia,
  • język obcy nowożytny i informatyka;
  1. dla kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: Kucharz, Mechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer oraz do klasy wielozawodowej:
  • język polski,
  • język obcy nowożytny,
  • zajęcia techniczne i informatyka.

 § 2.

Niniejsze zarządzenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej szkoły www.zsz.dzierzoniow.pl, wyłożone do wglądu w Szkolnym Punkcie Informacyjnym, zlokalizowanym w sekretariacie szkoły oraz wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017.

Comments are closed.

Skip to content