Przetarg na dostawę artykułów spożywczych na rok 2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie ogłasza przetarg  nieograniczony na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki internatu  przy Zespole Szkół Nr 2, ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie.

 1. Zamawiający: Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów. Tel./fax 074 831-52-60. Osoba wyznaczona do kontaktów: Sabina Kaczmarek – Główna Księgowa Zespołu Szkół  Nr 2 Dostawy na adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Mickiewicza 1.
  Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą.
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: www.zsz.dzierzoniow.pl
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe dostawy produktów spożywczych, asortymentowo i ilościowo wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się  w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie ul. Mickiewicza  1.  
 3. Opis nazwami i kodami CPV:
 • Część  I –  MLEKO I PRODUKTY MLECZNE – CPV 155 00000 – 3
  JAJA – CPV 031 42500 – 3 
 • Część  II – PIECZYWO – CPV 158 10000 – 9
 • Część III – MROŻONKI RYBNE I WARZYWNE – CPV 152 21000 – 3
 • Część IV – PRODUKTY SPOŻYWCZE – CPV 158 00000 – 6
 • Część V – MIĘSO I WYROBY WĘDLINIARSKIE – CPV 151 00000 – 9

 

 1. Sukcesywne dostawy będą wykonywane codziennie w godzinach od 8:00 do 10:00. Szczegółowe zamówienie na każdą z dostaw Zamawiający złoży telefonicznie lub za pomocą faksu, w dniu poprzedzającym dostawę. Nie złożenie zamówienia do tej godziny będzie równoznaczne z brakiem potrzeby wykonywania dostawy w następnym dniu.

W przypadku artykułów wchodzących w skład Części II zamówienia o nazwie „Pieczywo” dostawy odbywać się będą w opakowaniach zbiorczych – koszach codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 7:00. Zamawiający będzie zwracał Dostawcy puste kosze przy odbiorze kolejnej dostawy. Zamówienia na w/w artykuły Zamawiający będzie składał, telefonicznie lub za pomocą faksu, do godziny 15:00 ostatniego dnia roboczego tj. od poniedziałku do piątku poprzedzającego dzień dostawy. Nie złożenie zamówienia do tej godziny będzie równoznaczne z brakiem potrzeby wykonywania dostawy w danym dniu. Towary, o których mowa powyżej,  powinny odpowiadać obowiązującym normom technicznym, smakowym i sanitarnym. Dowóz na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego .

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania umowy: od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r.
 3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodów wymienionych w art. 24 i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
 5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj: w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie ul. Piłsudskiego 24. (Bud A, I p.).

Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (adres j.w.). Ogłoszenie wyników w dniu 11 grudnia 2019r.

 1. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.zsz.dzierzoniow.pl lub w siedzibie Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Dzierżoniów, 19 listopada 2019 r.   

  Załączniki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.