Przetarg na dostawę artykułów spożywczych na rok 2019

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie ogłasza przetarg  nieograniczony na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki internatu  przy Zespole Szkół Nr 2, ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie.

1.Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów.
Tel./fax 074 831-52-60.
Osoba wyznaczona do kontaktów: Sabina Kaczmarek – Główna Księgowa Zespołu Szkół  Nr 2
Dostawy na adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Mickiewicza 1.                                                                           Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą.                                                                      Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: www.zsz.dzierzoniow.pl             

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe dostawy produktów spożywczych, asortymentowo i ilościowo wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się  w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie ul. Mickiewicza  1.  

3. Opis nazwami i kodami CPV:

Część  I –  MLEKO I PRODUKTY MLECZNE          CPV 155 00000 – 3
                  JAJA                                                       CPV 031 42500 – 3 

Część  II – PIECZYWO                                              CPV 158 10000 – 9

Część III –  MROŻONKI RYBNE I WARZYWNE       CPV 152 21000 – 3

Część IV –  PRODUKTY SPOŻYWCZE                     CPV 158 00000 – 6

Część V – MIĘSO I WYROBY WĘDLINIARSKIE      CPV 151 00000 – 9

4. Sukcesywne dostawy będą wykonywane codziennie w godzinach od 8:00 do 10:00. Szczegółowe zamówienie na każdą z dostaw Zamawiający złoży telefonicznie lub za pomocą faksu, w dniu poprzedzającym dostawę. Nie złożenie zamówienia do tej godziny będzie równoznaczne z brakiem potrzeby wykonywania dostawy w następnym dniu.

W przypadku artykułów wchodzących w skład Części II zamówienia o nazwie „Pieczywo” dostawy odbywać się będą w opakowaniach zbiorczych – koszach codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 7:00. Zamawiający będzie zwracał Dostawcy puste kosze przy odbiorze kolejnej dostawy. Zamówienia na w/w artykuły Zamawiający będzie składał, telefonicznie lub za pomocą faksu, do godziny 15:00 ostatniego dnia roboczego tj. od poniedziałku do piątku poprzedzającego dzień dostawy. Nie złożenie zamówienia do tej godziny będzie równoznaczne z brakiem potrzeby wykonywania dostawy w danym dniu.
Towary, o których mowa powyżej,  powinny odpowiadać obowiązującym normom technicznym, smakowym i sanitarnym.
Dowóz na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego .

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania umowy: od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019 r.

7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodów wymienionych w art. 24 i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

9. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,
tj: w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie ul. Piłsudskiego 24. (Bud A, I p.).

Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2018r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (adres j.w.).
Ogłoszenie wyników w dniu 11 grudnia 2018r.                                                                     

10. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.zsz.dzierzoniow.pl lub w siedzibie Zamawiającego.

12. Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Dzierżoniów, 20 listopada 2018r.   

 

Załączniki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.