Przetarg na dostawę artykułów spożywczych na rok 2018

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie ogłasza przetarg  nieograniczony na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki internatu  przy Zespole Szkół Nr 2, ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie.

Zamawiający: Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów.
Tel./fax 074 831-52-60.

Osoba wyznaczona do kontaktów:
Danuta Fąfara – kierownik gospodarczy
Zespołu Szkół  Nr 2.

Dostawy na adres:

ul. Mickiewicza 1
58-200 Dzierżoniów,

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: www.zsz.dzierzoniow.pl             

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe dostawy produktów spożywczych, asortymentowo i ilościowo wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się  w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie ul. Mickiewicza  1.  

Opis nazwami i kodami CPV:

Część  I –  MLEKO I PRODUKTY MLECZNE – CPV 155 00000 – 3

JAJA  CPV 031 42500-3 

Część  II – PIECZYWO -CPV 158 10000 – 9

Część III –  MROŻONKI RYBNE I WARZYWNE – CPV 152 21000 – 3

Część IV –  PRODUKTY SPOŻYWCZE – CPV 158 00000 – 6

Część V – MIĘSO I WYROBY WĘDLINIARSKIE – CPV 151 00000 – 9

Sukcesywne dostawy będą wykonywane codziennie w godzinach od 8:00 do 10:00. Szczegółowe zamówienie na każdą z dostaw Zamawiający złoży telefonicznie lub za pomocą faksu, w dniu poprzedzającym dostawę. Nie złożenie zamówienia do tej godziny będzie równoznaczne z brakiem potrzeby wykonywania dostawy w następnym dniu.

W przypadku artykułów wchodzących w skład Części II zamówienia o nazwie „Pieczywo” dostawy odbywać się będą w opakowaniach zbiorczych – koszach codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 7:00. Zamawiający będzie zwracał Dostawcy puste kosze przy odbiorze kolejnej dostawy. Zamówienia na w/w artykuły Zamawiający będzie składał, telefonicznie lub za pomocą faksu, do godziny 15:00 ostatniego dnia roboczego tj. od poniedziałku do piątku poprzedzającego dzień dostawy. Nie złożenie zamówienia do tej godziny będzie równoznaczne z brakiem potrzeby wykonywania dostawy w danym dniu.
Towary, o których mowa powyżej,  powinny odpowiadać obowiązującym normom technicznym, smakowym i sanitarnym.

Dowóz na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania umowy: od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018 r.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodów wymienionych w art. 24 i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj: w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie ul. Piłsudskiego 24. (Bud A, I p.).

Termin składania ofert upływa dnia 7 grudnia 2017 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 7 grudnia 2017r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (adres j.w.). 
Ogłoszenie wyników w dniu 8 grudnia 2017r.                                                                                                                                                                                   
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.zsz.dzierzoniow.pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Dzierżoniów, 21 listopada 2017r.   

Załączniki:

.Przetarg specyfikacja-2017

Przetarg – załacznik nr 1- 2017

Przetarg – Załącznik Nr 2 -2017

Przetarg – Załącznik Nr 3 -2017-oświadczenie

Przetarg – Załącznik nr 4 -2017-umowa

Aktualizacja specyfikacji produktów dotycząca wyszczególnienia gramatury produktów. 

Przetarg – załacznik nr 1-1- 2017

Bookmark the permalink.

Comments are closed.