PRACA SZKOLNEJ BIBLIOTEKI W CZASIE KORONAWIRUSA

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCE PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. T. KOTARBIŃSKIEGO W DZIERŻONIOWIE

W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

 

Postanowienia ogólne:

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie  będą mieli możliwość korzystania z biblioteki szkolnej od 1 września 2020 roku.

Cel procedury:

Zapewnienie  bezpiecznych warunków przebywania uczniów w szkole w czasie korzystania z biblioteki szkolnej.

Zakres procedury:

Określenie zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w bibliotece szkolnej i sposobów korzystania z zasobów biblioteki.

Informacje wstępne:

1.Od 1 września 2020 r. dla uczniów  wznowiona zostaje działalność biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr 2 im. T. Kotarbińskiego zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN w związku z pandemią koronawirusa .

2.Książki będą udostępniane tylko osobom zdrowym, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 1. 3. Korzystanie uczniów z biblioteki jest dobrowolne.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej :

I .Organizacja pracy biblioteki na terenie szkoły :

 1. 1. Uczniowie korzystający z biblioteki powinni udać się bezpośrednio do biblioteki lub oczekiwać na swoją kolej w wyznaczonym miejscu – na parterze, przed biblioteką z zachowaniem bezpiecznej odległości
 2. 2. Ze względu na sytuację epidemiczną w bibliotece może przebywać 1 uczeń.
 3. 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 4. 4. W bibliotece nie powinno być dodatkowych przedmiotów czy sprzętów, których nie można skutecznie zdezynfekować.

5.Po zakończeniu pracy biblioteki należy zdezynfekować stoły, klamki, urządzenia komputerowe, włączniki światła i inne powierzchnie lub elementy wyposażenia często używane.

 

II Zasady obowiązujące uczniów korzystających z biblioteki szkolnej :

1.W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

2.Czytelnik jest zobowiązany do noszenia maseczki lub innego zabezpieczenia zakrywającego nos i usta.

3.Czytelnik jest zobowiązany do dezynfekowania dłoni bądź do używania rękawiczek, które również należy dezynfekować.

4.Czytelnik zatrzymuje się w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu, w bezpiecznej odległości od stolika.

5.Po dezynfekcji dłoni, zostawia w reklamówce (torbie) na  stoliku książki do zwrotu i umieszcza kartkę z danymi i datą zwrotu.

 1. Zwrócone książki pozostaną w kwarantannie przez 3-4 dni w wyznaczonym przez bibliotekarza, osobnym gabinecie.
 2. 7. Czytelnik nie ma możliwości samodzielnego dostępu do półek z książkami. Czytelnik podaje bibliotekarzowi tytuł wybranej książki, którą zamierza wypożyczyć.

8.Książki w bibliotece będą podawane przez bibliotekarza.

 1. 9. Czytelnicy proszeni są o ograniczenie czasu pobytu w bibliotece do minimum i przebywanie w lokalu tylko przez czas niezbędny do zwrotu i wypożyczenia zbiorów.

 III Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki :

1.Uczniowie dokonujący zwrotu książek lub innych materiałów muszą przygotować je w określony sposób:

– należy zapakować w reklamówkę lub papierową torbę,

– włożyć kartkę z imieniem i nazwiskiem, klasą i datą zwrotu książki.

2.Przyjęte książki zostaną odłożone w wydzielone miejsce. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny trwającej 4 dni. Po tym okresie można je włączyć do użytkowania.

 1. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

 

IV Zasady organizacji pracy nauczyciela biblioteki :

 1. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 2. Nauczyciel biblioteki, który nie pełni w danym dniu dyżuru w placówce, wykonuje pracę zdalną, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły oraz planem pracy biblioteki
 3. Nauczyciele biblioteki powinni przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.
 4. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni, wynoszący

1,5 – 2 m.

 1. 5. Przed wejściem do biblioteki powieszona zostanie informacja na temat zastosowanych środków bezpieczeństwa oraz środków bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania biblioteki.

6.Nauczyciele zobligowani są do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa

obecnie obowiązują w bibliotece i dlaczego zostały wprowadzone.

7.Nauczyciele biblioteki powinni dopilnować, aby wszyscy użytkownicy zachowali dystans społeczny.

 1. 8. Podczas funkcjonowania biblioteki w warunkach pandemii ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
 2. 9. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji.
 3. 10. Należy przyjąć, że okres kwarantanny dla książek i innych materiałów

przechowywanych w bibliotekach wynosi 3-4 dni:

– na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest

aktywny do 72 godzin (trzy doby);

– na tekturze i papierze wirus jest aktywny do 24 godzin.

 1. 11. Przyjęte książki należy poddać kwarantannie. Powinny zostać odłożone na wydzielone miejsce w innym pomieszczeniu . Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

12.Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i blat, na którym leżały książki.

 1. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę.
 3. 15. Jeżeli uczeń przebywający w bibliotece przejawia niepokojące objawy choroby, powinien być niezwłocznie odizolowany w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu , a o zaistniałym fakcie należy poinformować dyrektora.
 4. W bibliotece szkolnej nie powinny odbywać się lekcje przedmiotowe.
 5. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, należy postępować zgodnie z zaleceniami PSSE Dzierżoniów.

 

V Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01.09.2020 roku.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.