OGŁOSZENIE-wyniki na art. spożywcze 2019 r.

 OGŁOSZENIE 
o wyniku zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie przetargowe na dostawę artykułów spożywczych  dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Nr 2  ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie. Do upływu terminu składania ofert tj. do  dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 9.00 wpłynęło 5 oferty na 5 części zamówienia.

Część IMleko i produkty mleczne, jaja.

Wpłynęła jedna ważna oferta

Numer oferty Nazwa (firma) i adres dostawcy

Cena brutto
w zł.

Liczba punktów wg. kryterium CENA

RAZEM
Suma ilość punktów

3 PPHU „LACTIS”  Andreasik, Lis, Zieliński Spółka Jawna ul. Wyspiańskiego 40 57-300 Kłodzko 23 276,50 100 100

Wybrano ofertę złożoną przez  PPHU „LACTIS”   Andreasik, Lis, Zieliński Spółka Jawna  ul. Wyspiańskiego 40, 57-300 Kłodzko. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz cena oferty mieści się w kwocie ustalonej dla tej części przetargu.

Część IIPieczywo

Wpłynęły dwie ważne oferty.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres dostawcy

Cena brutto
w zł.

Liczba punktów wg. kryterium CENA

RAZEM
Suma ilość punktów

1 „PIEKARNIA WŁODEK” Włodek Henryk Uciechów, ul. Piastowska 29 10.721,90 100 100
2 Piekarnia  „Lipianin” G.W.Lipianin 49-351Przylesie 32 17.023,00 63 63

Wybrano ofertę złożoną przez „PIEKARNIA WŁODEK”  Włodek Henryk Uciechów, ul. Piastowska 29. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz mieści się w kwocie ustalonej dla tej części przetargu.

Część III –  Mrożonki rybne i warzywne

Wpłynęły dwie ważne oferty.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto
w zł.

Liczba punktów wg. kryterium CENA

RAZEM
Suma ilość punktów

3 PPHU „LACTIS” Andreasik, Lis, Zieliński  Spółka Jawna   ul. Wyspiańskiego 40  57-300 Kłodzko 20.103,80 98 98
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jaworski Stanisław ul. Storczykowa 11 58-200 Dzierżoniów 19.800,50 100 100

Wybrano ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Jaworski Storczykowa 11 58-200 Dzierżoniów. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz jest korzystniejsza pod względem ceny.

Część IV –  Produkty spożywcze

Wpłynęły dwie ważne  oferty.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto
w zł.

Liczba punktów wg. kryterium CENA

RAZEM
Suma ilość punktów
2 PP-H „POLARIS” ul. Żołnierska 20a 62-800 Kalisz 44.437,05 95 95
3 PPHU „LACTIS” Andreasik, Lis, Zieliński Spółka Jawna ul. Wyspiańskiego 40 57-300 Kłodzko 42.227,55 100 100

Wybrano ofertę złożona przez PPHU „LACTIS”  Andreasik, Lis, Zieliński    Spółka Jawna Wyspiańskiego 40 57-300 Kłodzko.  Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz jest korzystniejsza pod względem ceny.

Część VMięso i wyroby wędliniarskie

Wpłynęły dwie ważne oferty.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto
w zł.

Liczba punktów wg. kryterium CENA

RAZEM
Suma ilość punktów

3 PPHU „LACTIS”  Andreasik, Lis, Zieliński Spółka Jawna  ul. Wyspiańskiego 40 57-300 Kłodzko 43.879,23 93 93
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jaworski Stanisław ul. Storczykowa 11 58-200 Dzierżoniów 40.930,00 100 100

Wybrano ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Jaworski Storczykowa 11 58-200 Dzierżoniów. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz jest korzystniejsza pod względem ceny.

Zamawiający informuje, że umowy  w sprawie zamówienia publicznego mogą zastać zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert  w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  albo 10 dni , jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

Na podstawie art. 27 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.)  Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma.  

DYREKTOR     
Zespołu Szkół Nr 2 
mgr Andrzej Myślicki

Bookmark the permalink.

Comments are closed.