Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE  
o wyniku zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego   

Postępowanie przetargowe na dostawę artykułów spożywczych dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Nr 2 ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie. 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dniu 10 grudnia 2020r. do godz. 9,00 wpłynęły 4 oferty na 3 części zamówienia. 

Część I Mleko i produkty mleczne, jaja 

            Wpłynęła jedna ważna oferta. 

Numer oferty  Nazwa i adres dostawcy  Cena brutto 
w zł. 
Liczba punktów Wg kryterium CENA  Razem Suma ilość  punktów 
 

2 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Polaris Małgorzata Gruszczyńska 

Ul. Żołnierska 20a 
62-800 Kalisz 

46.813,95  100  100 

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Polaris”  

Małgorzata Gruszczyńska Ul. Żołnierska 20a 62-800 Kalisz . Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz mieści się w kwocie ustalonej dla tej części przetargu. 

Część III Ryby, mrożonki rybne i warzywne 

            Wpłynęły dwie ważne oferty. 

Numer oferty  Nazwa i adres dostawcy  Cena brutto  
w zł. 
Liczba punktów  Wg kryterium CENA  Razem  Suma ilość punktów 
 

1 

 

NORDiS Chłodnie Polskie Sp. Zo.o. 
Ul.Innowacyjna 6 
55-330 Wróblowice 
Magazyn w Wałbrzychu 
Ul. Limanowskiego 10 
16.058,00  100  100 
4  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
JAWPOL 
SebastianJaworski 
Ul. Storeczykowa 11
58-200 Dzierżoniów 
28.674,30  56  56 

Wybrano ofertę złożoną przez NORDiS Chłodnie Polskie Sp. Z o.o. u. Innowacyjna 6 55-330 Wróblowice  Magazyn w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 10. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz mieści się w kwocie ustalonej dla tej części przetargu. 

Część V – Mięso i wyroby wędliniarskie 

            Wpłynęła jedna ważna oferta. 

Numer oferty  Nazwa i adres dostawcy  Cena brutto  
w zł. 
Licba punktów Wg kryterium CENA  Razem Suma ilość punktów 
 

3 

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Jerzy Gawrycki 
Ul.W.Witosa 3 58-260 Bielawa 
51.776,06  Oferta odrzucona w związku z art. 89 pkt 6 ustawy PZP 
4   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
JAWPOL 
Sebastian Jaworski 
Ul. Storczykowa 11 
58-200 Dzierżoniów 
54.341,00  100  100 

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAWPOL Sebastian Jaworski  

  1. Storczykowa 11 58-200 Dzierżoniów. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZoraz mieści się w kwocie ustalonej dla tej części przetargu. 

    W związku z tym, iż na część II- Pieczywa oraz na część IV-Produkty spożywcze nie wpłynęła żadna oferta zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie regulaminu zakupów w Zespole Szkół Nr 2 im .T Kotarbińskiego w Dzierżoniowie ( zapytanie ofertowe). 

   Zamawiający informuje, że umowy z prawie zamówienia publicznego mogą zostać zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert , w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawo Zamówień publicznych albo 10 dni , jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

   Na postawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 zw zm.). Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma. 

 

Wynik pdf

Bookmark the permalink.

Comments are closed.